Barometern för grundläggande rättigheter

 

Vad handlar det om?

Barometern för grundläggande rättigheter är ett forskningsprojekt (OM040:00/2018[L1] ) som genomförs av justitieministeriet och människorättscentret. Inom projektet utreds det vilka åsikter och erfarenheter personer med funktionsnedsättning och personer inom olika språkliga minoriteter har när det gäller vissa grundläggande fri- och rättigheter. Undersökningen är en del av genomförandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter (se justitieministeriets publikation 9/2017), och den genomförs i form av en webbenkät. Den tekniska delen av undersökningen sköts av Taloustutkimus Oy, och resultaten av enkäten sammanställs av Institutet för hälsa och välfärd. Den information som samlas in genom enkäten används för att utveckla den nationella politiken för grundläggande och mänskliga rättigheter.
 

Urvalet i undersökningen

Befolkningssamplet för barometern plockas som ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem (VRK/66/2019-2) och ur FPA:s register över förmånstagare. Uppgifterna i undersökningsmaterialet lämnas av de svarande själva. Enkäten besvaras anonymt, och svaren behandlas så att ingen kan identifieras utifrån sina svar.
 

Det här undersöks

Syftet med undersökningen är att utreda olika befolkningsgruppers åsikter, erfarenheter, medvetenhet och agerande när det gäller följande delområden, som är centrala med tanke på de grundläggande och mänskliga rättigheterna:

1. Personlig säkerhet

2. Tolerans och jämlikhet

3. Medvetenhet om rättigheter och skyldigheter

4. Erfarenheter i vardagen

5. Teknikanvändning

6. Upplevd diskriminering

Frågorna i undersökningen har sammanställts för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA:s undersökning Fundamental Rights Survey (FRS). Frågorna har testats i samband med FRS-pilotundersökningen, som genomfördes i alla EU-länder hösten 2017. Frågorna i barometern kompletteras dessutom med en mätare av funktionsförmågan, som utvecklats för uppföljningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 Mer information om FRA:s undersökning finns här:

https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey

 

Dataskydd

Vid undersökningen följs bestämmelserna om behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning. Det är frivilligt att svara på enkäten, och det leder inte till några konsekvenser om de som valts ut inte svarar. I undersökningen samlas det bara in sådan information som behövs för barometern. Det samlas inte in mer detaljerad information än vad som är ändamålsenligt. Till svaren kopplas inga uppgifter om de svarande från några andra källor, [såsom justitieministeriets interna eller externa register][varken från justitieministeriets eller från någon annans register][L2] .

Alla undersökningar som görs utifrån undersökningsmaterialet från barometern är statistiska undersökningar. Undersökningarna koncentrerar sig inte på enskilda personer, utan på olika statistiska nyckeltal, till exempel medeltal, fördelning samt variationer mellan olika regioner och befolkningsgrupper. Resultaten publiceras i form av tabeller och diagram, där man inte kan se vad enskilda personer har svarat eller identifiera dem som har svarat.

Dataskyddsbeskrivningen för undersökningen finns här (på finska):

Justitieministeriets dataskyddsbeskrivningen
Människorättscentrets dataskyddsbeskrivningen

 

Tidtabell och publicering av resultaten

Datainsamlingen för barometern för grundläggande rättigheter görs i mars–maj 2019. Resultaten publiceras före slutet av 2019.

 

Ytterligare information om undersökningen: 

Panu Artemjeff, Justitieministeriet. [email protected], +358 (0)2 951 50211

Mikko Joronen, Människorättscentret. [email protected],  +358 (0)9 432 3784