Ledningen ska engagera sig i främjandet av likabehandling

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja en jämlik och icke-diskriminerande organisationskultur. Likabehandlingsplanering har störst effekt när målen och praxis för att främja likabehandling tydligt lyfts fram och diskuteras tillsammans med hela organisationen. Ledningens uppgift är att skapa förutsättningar för detta, eftersom likabehandlingsplanering är en kontinuerlig process som förutsätter ledarskap.

Inom ledningen är det bra att föra en gemensam diskussion om vad likabehandling innebär i organisationen och vad som önskas av likabehandlingsplaneringen. Diskussionen kan också föras med stöd av en utomstående utbildare.

Likabehandlingsplaneringen står på stadig grund när målen stöder organisationens värderingar och strategi. Det är viktigt att ledningen noga följer planeringsprocessen, för att likabehandlingsplanen ska förbli ett verktyg som organisationens ledning stöder sig på, även då processen framskrider.