Antirasistiska gärningar i vardagen


Exempel på antirasistiska gärningar för privatpersoner:
 

Jag utvecklar mig själv som bundsförvant i kampen mot rasism och förstår att jag kan göra misstag. Ingen är perfekt i kampen mot rasism, utan deltagandet kräver att man hela tiden reflekterar över och omvärderar sitt eget agerande. Om du får en befogad kommentar om ditt beteende eller någonting du sagt, ta då responsen som en möjlighet att utveckla dig själv som bundsförvant i kampen mot rasism.  

Jag söker själv information om antirasism och belastar inte personer som hör till en minoritet med mitt eget agerande. Det är inte en skyldighet eller uppgift för dem som utsätts för rasism att lära bundsförvanterna i kampen mot rasism, utan det arbetet får man göra själv eller tillsammans med andra bundsförvanter. 

Jag ingriper i rasistiskt beteende, diskriminering samt rasistiska handlingar och skämt även om det gör mig obekväm. Det är inte lätt att som utomstående ingripa i osakligt beteende, trakasserier och diskriminering, men i sådana situationer lönar det sig att sätta sig in i den drabbades situation. Den som utsätts för rasism har inte samma alternativ att lämna sig utanför situationen. Verktyg för att ingripa i rasism finns här.

Jag talar om rasism och delar antirasistiskt innehåll på mina sociala medier även då ämnet inte diskuteras i medierna eller i samhället. Genom att dela information om antirasism sprider du medvetenhet om ett tema som främjar jämlikhet och mänskliga rättigheter. Antirasism kräver aktivitet året runt. Därför är det viktigt att lyfta fram betydelsen av antirasistisk verksamhet även när arbetet mot rasism inte får synlighet i medierna.

Jag lyssnar på och stöder den som berättar om en rasistisk situation. Om någon i din närkrets berättar om en rasistisk upplevelse ska du inte bagatellisera och förringa upplevelsen. Lyssna på vad personen har att säga. Fråga om du kan hjälpa på något sätt.

Jag frågar min arbetsgivare, min läroanstalt, min kommun eller den som ordnar min hobby om de har en likabehandlingsplan och hur ingripandet i rasism har beaktats i planen. Myndigheterna, arbetsgivarna och utbildningsanordnarna har skyldighet att främja jämlikhet i sin verksamhet och de ska ha en likabehandlingsplan för att främja målen. I fråga om arbetsgivarna gäller skyldigheten att ha en plan alla arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda. Fråga om planen och läs igenom planens innehåll: när har planen senast uppdaterats, hur har man beaktat ingripandet i rasism i planen och vilka konkreta åtgärder innehåller den. Ingenting hindrar olika aktörer från att utarbeta en likabehandlingsplan även om aktören inte har en lagstadgad skyldighet till det.

Jag läser, lyssnar och tittar på och konsumerar mer litteratur, konst, musik, filmer och andra alster som producerats av personer som hör till en etnisk eller religiös minoritet eller ett ursprungsfolk. Verken behöver inte anknyta till rasism. Genom att konsumera verk som producerats av människor från en etnisk eller religiös minoritet eller ett ursprungsfolk bidrar du till att öka mångfalden inom kulturen. 

Jag kontaktar beslutsfattarna och frågar vilka antirasistiska åtgärder de främjar inom sina förtroendeuppdrag. Att kommunicera med beslutsfattarna visar för dem att det är ett viktigt tema som bör främjas. Det kan inspirera dem att arbeta för antirasism och jämlikhet.


Exempel på antirasistiska gärningar för organisationer:


Uppdatera likabehandlingsplanen och granska åtgärderna särskilt med tanke på rasism. Myndigheter, utbildningsanordnare och de arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda har enligt lag skyldighet att utarbeta en likabehandlingsplan. Här finns stöd för att utarbeta en likabehandlingsplan

Definiera antirasism i din organisation och gör det till en central strategisk princip. Diskutera inom organisationen vad antirasism innebär i praktiken och hur den kan styra ert arbete för att främja jämlikhet. Sprid budskapet att er organisation är antirasistisk.

Ta fram direktiv för att hantera rasistiska kommentarer och hatretorik på sociala medier. Om ni använder olika plattformar för sociala medier ta då fram förfaranden för att ingripa i rasistiska kommentarer, diskriminerande diskussioner och hatretorik.  

Ordna antirasistisk utbildning för personalen varje år. Antirasistisk utbildning ger personalen verktyg att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det räcker dock inte med en enstaka kurs. Gå in för att ordna utbildning varje år. Då kan också nyanställda stärka sin kompetens. Tänk ut hur ni kan göra utbildningen till en bestående del av arbetsplatsens rutiner.

Beakta antirasistisk kommunikation och bildval. Granska kommunikationen i din organisation och gör den mer normmedveten (se ordlistan för termens definition). Hurdana bilder syns i organisationens visuella kommunikation – finns det till exempel bilder av personer tillhörande en synlig etnisk minoritet som ansvarar för verksamheten i stället för att vara föremål för verksamheten? Använder man en inkluderande och antirasistisk terminologi i kommunikationen?  

Satsa på mångfald och jämlikhet bland personalen. När man ser över personalens mångfald bör man beakta även ledningens mångfald och hur den kan stödas.  

Informera klart och tydligt till vem/vilken plats en kund eller anställd kan vända sig om hen utsätts för rasism i organisationens lokaler eller verksamhet. Tröskeln för att rapportera en rasistisk situation är lägre om den som råkat ut för rasism vet vem man ska kontakta. Även om man strävar efter att all verksamhet i organisationen ska vara så jämlik och trygg som möjligt för alla, kan det ändå uppstå rasistiska situationer och man bör ha klara direktiv för hur de ska hanteras.