Vad menar vi med goda befolkningsrelationer?

Syftet med politiken om goda befolkningsrelationer är att öka växelverkan mellan befolkningsgrupper som utgör vårt samhälle. Genom interaktion också medverka till människors känsla av säkerhet, attityder och deltagande.

Relationerna mellan olika befolkningsgrupper är något som genomsyrar samhällets alla områden och som har effekter som direkt syns i människornas vardag. I synnerhet när det kommer till minoriteter är det viktigt att ta hänsyn till de rådande relationerna i samhället eftersom de synliggör strukturella och sociala frågor förknippade med såväl individer som grupper och därmed inverkar på hur faktisk likabehandling uppnås. 

Arbetet för att främja goda relationer vänder sig till hela befolkningen och i nästan all verksamhet med anknytning till människors vardag, allt från politisk planering till grannskapsverksamhet, kan man ta in målsättningen att arbeta för olika befolkningsgruppers välmående. 

Till främjandet av goda relationer hör även en övergripande politik för goda befolkningsrelationer och principen om icke-diskriminering mellan befolkningsgrupper.

Politik för goda befolkningsrelationer

Politik för goda befolkningsrelationer samlar olika politiska områden (social-, hälso-, miljö-, säkerhets-, integrations-, likabehandlingspolitik osv.). Denna politik har utvecklats i synnerhet i Storbritannien utifrån olika socialpsykologiska och sociologiska teorier om gruppbeteende.  

Genom en politik som främjar goda befolkningsrelationer strävar man efter att minska negativa fenomen i anslutning till sociala relationer (som t.ex. diskriminering, hatbrott, hatretorik, segregation osv.) som förhindrar likabehandling av individer och grupper samt att nyttiggöra samhällets mångfald.

Befolkningsgrupper och icke-diskriminering

I ett icke-diskriminerande och rättvist samhälle bestäms människornas ställning av kompetens och erfarenhet och inte av till exempel ålder, kön, funktionsnedsättningar, religion, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

När man talar om befolkningsgrupper är det viktigt att komma ihåg att ingen människa enbart är medlem i en viss grupp, utan att vi alla har många meningsfulla relationer via vilka kontakten till omvärlden uppstår.

Modellen för goda relationer erbjuder indikatorer för att främja likabehandling på ett övergripande sätt. Modellen visar dessutom hur bred inverkan det arbete som utförs inom livets olika områden har på relationerna såväl på individuellt som på samhälleligt plan.

Denna politik kan bedrivas inom alla livsområden på bland annat följande sätt:

  • attitydpåverkan till exempel genom information och utbildning om grundläggande och mänskliga rättigheter samt förmedling av demokratiska värden som likabehandling och jämställdhet.
  • främjande av olika befolkningsgruppers säkerhet genom att arbeta mot rasism och diskriminering, mot hatbrott och hatretorik och genom att se hur platser som känns otrygga kan förändras så att de blir trygga.
  • åtgärder för att öka och förbättra interaktionen inom olika politiska områden.
  • utnyttjande av verktyg för att förebygga och identifiera konflikter samt metoder för konfliktlösning och förlikning.
  • åtgärder som stöder olika befolkningsgruppers delaktighet.