Effektbedömning

Effekterna av de åtgärder som valts till likabehandlingsplanen uppföljas  regelbundet. I planen antecknas tidtabellen och de ansvariga parterna i fråga om detta. Uppföljningen ger information om likabehandlingssituationen i organisationen på ett mer omfattande plan, vilket i sin tur gör det möjligt att ingripa i eventuella problem i ett tidigt skede.

Med tanke på planens genomslag är det viktigt att ledningen förbinder sig till likabehandlingsplanen för hela dess giltighetstid. Ansvaret för uppföljningen kan ligga hos organisationens ledning eller till exempel hos den grupp som ansvarat för utarbetandet av planen. Det rekommenderas att personalen deltar i uppföljningen och att tillräckliga resurser reserveras för genomförandet av uppföljningen.

Uppföljningsinformation fås i stor utsträckning från samma källor som vid bedömningen av utgångsläget. Vid effektbedömningen är det bra att beakta uppföljningsenkäter och respons. Vid bedömningen ska man också begrunda om informationskällorna har producerat tillräckligt omfattande information om förverkligandet av likabehandlingen eller om det ännu bör utvecklas nya sätt att samla in information.