<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Suunnitelman vaikuttavuuden arviointi

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan valittujen toimenpiteiden vaikutuksia tulee seurata säännöllisin väliajoin. Tästä kirjataan suunnitelmaan aikataulu ja vastuutahot. Seuranta antaa myös laajemmin tietoa yhdenvertaisuuden tilasta organisaatiossa, joka puolestaan mahdollistaa mahdollisiin ongelmiin puuttumisen varhaisessa vaiheessa.

Johdon sitoutuminen koko yhdenvertaisuussuunnitelman voimassaoloksi on tärkeää suunnitelman vaikuttavuuden kannalta. Vastuu seurannasta voi olla organisaation johdolla tai esimerkiksi suunnitelman laatimisesta vastanneella ryhmällä. On suositeltavaa, että henkilöstö on mukana seurannassa ja että seurannan toteuttamiselle varataan riittävät resurssit.

Seurantatietoa saadaan pitkälti samoista lähteistä, joita on hyödynnetty lähtötilanteen arviointiin. Suunnitelman vaikuttavuutta arvioidessa on hyvä huomioida seurantakyselyt ja palautteet. Arvioinnissa tulee myös pohtia sitä, ovatko tietolähteet tuottaneet riittävän kattavaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta vai tulisiko vielä kehittää uusia tapoja kerätä tietoa.