Syrjinnästä vapaa koulu

  • sitoutuu vastustamaan ja puuttumaan kaikenlaiseen syrjintään, kiusaamiseen ja häirintään kouluyhteisön kaikilla tasoilla oppilaista henkilökuntaan.

  • tunnustaa ja hyväksyy ihmisten erilaisuuden osaksi kouluyhteisöä.

  • sitoutuu tasoittamaan eriarvoisuutta sekä edistämään ja ylläpitämään yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuuden arvostaminen lähtee opettajanhuoneesta


Koulun johto voi kysyä, miten erilaisuus ja moninaisuus näkyvät opettajakunnassa ja mitä puhetta sallitaan opettajanhuoneessa kollegojen välillä. Kohdellaanko koulun muuta henkilökuntaa keittäjistä ja siivoojista alkaen yhdenvertaisesti ja arvostavasti? Miten koulun ilmapiiri näkyy opetuksessa ja koulun toiminnoissa? Onko opettajilla riittävästi valmiuksia tunnistaa erilaisuudesta johtuvat ongelmat luokassa ja ratkaista ne oikeudenmukaisesti? Vahvistavatko opettajat yhteiskunnan stereotyyppisiä asenteita opetuksessaan vai purkavatko he niitä? Entä onko heillä osaamista kohdata vähemmistöjä edustavia huoltajia? Miten opettaja voi tukea jokaisen oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymistä ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa luokassaan?
 

Muutos on hyvä asia

Kaikkien koulun aikuisten tulee puuttua kiusaamiseen, pyrkiä ehkäisemään ja estämään syrjivää toimintaa sekä edistämään yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista. Tämä edellyttää koko kouluyhteisöltä valmiutta tarkastella sekä henkilökohtaisia että kouluyhteisön edustamia arvoja, asenteita ja toimintatapoja. Yhdenvertaisuuden toteutumiseen tarvitaan yhteiset pelisäännöt, johdonmukainen suunnitelma, selkeää ja säännöllistä seurantaa ja tiedottamista – ja ennen kaikkea henkilökohtaista välittävää sitoutumista ja aikaa.

Aloita yhdenvertaisen ja syrjinnästä vapaan koulun rakentaminen liittymällä SYRJINNÄSTÄ VAPAA ALUE –kampanjaan!

Syrjinnästä vapaassa koulussa

  • jokaisella oppilaalla ja aikuisella on vapaus määritellä itsensä ja oma identiteettinsä.
  • jokaisella oppilaalla ja aikuisella on mahdollisuus tuntea kuuluvansa yhteisöön ja osallistua kaikkeen yhteiseen toimintaan
  • mahdollistetaan erilaisia vähemmistöjä edustavien näkyvyys ja osallisuus oppilas- ja henkilökuntatoiminnassa sekä rekrytoinnissa.
  • edistetään oppilaiden ja aikuisten kykyä tunnistaa ja hyväksyä erilaisuus osaksi koko yhteisöä.
  • tarjotaan mahdollisuuksia oppilaille ja aikuisille tarkastella kriittisesti omia asenteita, ennakkoluuloja ja stereotypioita.
  • tarjotaan mahdollisuuksia keskustella syrjimättömyydestä.
  • tiedotetaan, opetetaan, kasvatetaan ja mallitetaan erilaisuuden hyväksymistä, hyvää käytöstä ja kohteliaisuutta, kunnioittamista ja syrjimättömyyttä.

Syrjinnästä vapaa koulu -teemapäivä

Kun koulunne julistautuu syrjinnästä vapaaksi kouluksi, voitte järjestää halutessanne aiheeseen liittyvän teemapäivän. Alla ideoita ja käytännönläheisiä ohjeita päivän toteuttamiseen.
 
Rehtorin puheen pohja pdf-muodossa
 
Ota askel eteenpäin on harjoitus, jonka avulla opiskelijat ja opettajat voivat hahmottaa yhteiskunnan rakenteita ja tilanteita, jotka synnyttävät epäoikeudenmukaisuutta ja syrjintää. Harjoitus voi myös auttaa tunnistamaan omia etuoikeuksiaan asettumalla hetkeksi toisen henkilön asemaan. 
 
Ota askel eteenpäin -harjoitus pdf-muodossa