Koulutusmateriaalit

Hyvien väestösuhteiden mallin jalkauttamiseksi on kehitetty koulutusmateriaaleja, joiden tavoitteena on havainnollistaa mallia sekä teoreettisesti että käytännön esimerkkien kautta.

Koulutusmateriaaleja on käytetty eri kohderyhmien kanssa ja kokemukset ovat erittäin kannustavia: Hyvien väestösuhteiden mallista on helppo saada kiinni osallistujien omien kokemusten tai työnkuvan kautta!

Voit käyttää oheisia koulutusmateriaaleja — ja niitä tukevia kouluttajan oppaita — keskustelun avaamiseksi, esitelmänä tai väestösuhdemallin taustoittamiseksi. Omassa organisaatiossasi, puhuessasi sidosryhmille ja asiakkaille suunnatuissa tilaisuuksissa. 

Erilaisia ja samanarvoisia?

Erilaisia ja samanarvoisia? -keskustelupeli rakentuu kolmesta eri osasta, jotka tulostettaan pelaamista varten. Pelilaudassa kerrotaan, miten peli etenee. Tarinakorteissa kuvaillaan eri taustoista tulevien fiktiivisten ihmisten elämäntilannetta ja menneisyyttä. Tehtäväkorteissa on eri aiheisia kysymyksiä keskustelua varten.

Pelin ideana on pohtia yhdenvertaisuuden toteutumista sellaisen henkilön näkökulmasta, joka kohtaa syrjintää erilaisissa arjen tilanteissa. Peli auttaa hahmottamaan yhdenvertaisuuden toteutumisen ongelmia ja eri väestöryhmien kohtaamia haasteita. Vaikka tarinoiden hahmot ovat fiktiivisiä, tarinat rakentuvat tutkimustiedolle.

Lisää lukemista hyvien väestösuhteiden edistämisestä:

 

Aineksia hyvien väestösuhteiden hankkeiden mallintamiseen

Julkaisu on Trust-hankeen väliarvionti, jossa samalla mallinnetaan toimintoja, joilla ennaltaehkäistään konfliktien kärjistymistä sekä edistetään ja ylläpidetään hyviä väestösuhteita. Julkaisussa käytetään toteutuneita hankkeina esimerkkeinä siitä, miten väestösuhteet huomioidaan toiminnassa sekä kootaan asekelmerkkejä, joiden avulla hyviä väestösuhteita voidaan edistää. 

 

Yhteiselon avaimia - Virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi

Oppaassa käydään läpi sitä, mitä hyvät väestösuhteet kuntatasolla tarkoittavat, miten väestösuhteiden tilaa voi seurata ja miten paikallisten väestöryhmien välistä yhteisymmärrystä voidaan lisätä. Opas on tuotettu oikeusministeriön Trust - Hyvät väestösuhteet Suomessa -hankkeessa.
 

Vastaanottokeskukset ja hyvien väestösuhteiden edistäminen TRUST -hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja havaintoja

Hyvien västösuhteiden edistäminen on mahdollista monessa eri kontekstissa. Tämä julkaisu soveltaa hyvien väestösuhteiden viitekehystä vastaanottokeskusten toimintaympäristöön, joka on toisaalta hyvin rajattu ja mutta samalla siihen tiivistyy kaikki ihmisten hyvinvointiin ja väestösuhteisiin vaikuttavat tekijät. Asenteisiin, turvallisuuteen, vuorovaikutukseen sekä osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvät kysymykset ovat suoraan yhteydessä vastaanottokeskustoimintaan sekä sisäisesti että niiden lähiympäristöön liittyen.

 

TRUST Forssa pienhankkeen kuvaus ja raportti

Julkaisu kuvailee pienhankekokonaisuutta, johon sovellettiin hyvien väestösuhteiden mallia. Samalla hankkeessa huomioitiin paikalliset lähtökohdat, jotta hanke pystyttiin menestyksekkäästi toteuttamaan. TRUST Forssa sai taloudellista tukea valtakunnaliselta Trust - hyvät väestösuhteet Suomessa -hankeelta.

 

Miten meillä menee? - Kartoitus väestösuhteiden tilasta Suomessa painopisteenä vastaanottokeskuspaikkakunnat

Kartoitus on toteutettu osana oikeusministeriön koordinoimaa Trust-hanketta hyvien väestösuhteiden viitekehystä hyödyntäen. Viitekehyksen osa-alueet ovat asenneilmapiiri, turvallisuuden okemus, vuorovaikutus ja osallisuus. Kartoitus on kohdennettu seitsemälle vastaanottokeskuspaikkakunnalle ja se keskittyy pitkälti siihen, miten hyvät väestösuhteet toteutuvat maahanmuuttajien varhaisen kotoutumisen näkökulmasta ja mitä kehittämisen kohtia löytyy. 

 

Kuka muu muka - Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

Oppaan ideat, mallit ja esimerkit ovat hyödyllisiä jokaiselle, joka haluaa parantaa ryhmien välisiä suhteita omassa lähiympäristössään. Opas on suunnattu erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kuten opettajille, kuntien monikulttuurisuus-, maahanmuutto-, romani-, saamelais- tai vammaiskysymyksistä vastaaville työntekijöille, asukasyhdistyksille, nuorisojärjestöille ja muille paikallisyhdistyksille sekä paikallisviranomaisille. Oppaasta voivat hyötyä myös työyhteisöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelusta vastaavat toimijat.

 

Hyvien suhteiden indikaattorien laatiminen- Viitekehysasiakirja

Tässä viitekehysasiakirjassa kuvataan hyvien suhteiden mittaamiseen tarkoitettujen indikaattoreiden muodostamista. Indikaattorit on kehitetty kansainvälisessä Good Relations -hankkeessa. Julkaisussa kuvaillaan, miten hyvien suhteiden käsite on muodostettu Suomessa ja Ruotsissa. Lähtökohtana on käytetty Britanniassa kehitettyä Good Relations Measurement Framework (GRMF) -mallia. 

 

Toolkit for promoting good relations - Examples from the Good Relations Project (vain englanniksi)

The ideas presented in this toolkit are based on the tools and methods tested in the transnational Good Relations project. This toolkit aims to provide ideas and inspiration on how to prevent xenophobia and similar forms of intolerance by promoting good relations between people from diverse backgrounds. 

 

Alueellinen yhteistyö suvaitsemattomuutta vastaan - Hyviä esimerkkejä Ruotsin kuntien valmiudesta torjua muukalaisvihaa

Good Relations -hankkeessa tuotettu opas. Hankkeessa havaittiin, että kunnilla on puutteelliset tiedot muukalaisvihamielisistä teoista sosiaalisena riskinä sekä siitä, miten näitä voidaan käsitellä. Siksi tämän julkaisun pääasiallisena tarkoituksena on tarjota yksinkertaisia ja helposti lähestyttäviä ohjeita kaikille paikallisella tasolla muukalaisvihaa koskevien asioiden parissa työskenteleville.