Yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö

 

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä eri elämänalueita koskevassa lainsäädännössä. Sukupuolten tasa-arvosta sekä sukupuolen moninaisuudesta säädetään tasa-arvolaissa. Kansallisten tuomioistuinten, Euroopan Unionin tuomioistuimen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöt ovat keskeisessä roolissa yhdenvertaisuuteen liittyvän oikeustilan kehittymisessä. 

Yhdenvertaisuuslain toimivuuden arviointi käynnissä

Valtioneuvoston kanslia tilasi vuoden 2018 lopussa Helsingin yliopistolta tutkimuksen liittyen uuden yhdenvertaisuuslain toimivuuteen. ”Aidosti yhdenvertaiset – Yhdenvertaisuuslain arviointi” –tutkimus käynnistyi 1.1.2019 ja valmistuu marraskuussa 2020. Tutkimus jakautuu kolmeen osioon:

  1. Osiossa arvioidaan yhdenvertaisuuslain voimassaolon aikana syntynyttä oikeuskäytäntöä vertaillen sitä tasa-arvolakia koskevaan oikeuskäytäntöön. Lisäksi tarkastellaan tapausmäärien kehittymistä syrjintäperusteittain.
  2. Osiossa analysoidaan suomalaisten oikeussuojarakenteiden kehittymistä suhteessa tutkimusaineistossa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.
  3. Osiossa tutkitaan, millaisia vaikutuksia yhdenvertaisuuslain edistämisvelvoitteella on ollut työelämään sekä laaditaan suosituksia edistämisvelvoitteen vaikutusten tehostamiseksi.

Osana tutkimusta selvitetään mm. kyselyn avulla kuinka työnantajat ovat toimeenpanneet suunnitteluvelvollisuutta ja minkälaisia hyviä käytäntöjä aiheen parissa on syntynyt.

Tutkimuksen väliaikatuloksista tuotetaan kolme temaattista tiivistelmää, joista ensimmäinen julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Lue lisää: Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta