VAD BETYDER LIKABEHANDLING?

 

Likabehandling betyder att alla människor ska anses vara lika värda och att ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller en enskild person. I ett rättvist samhälle ska alla ha lika möjligheter att utbilda sig, arbeta och få olika tjänster – alla har samma grundläggande rättigheter.

I Finlands grundlag föreskrivs om ett förbud mot diskriminering och att är alla lika inför lagen. Vad som avses med förbudet mot diskriminering inom olika livsområden preciseras i diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen. 

En praktisk broschyr om diskrimineringslagen