Likabehandlingsplaneringens ABC

Likabehandlingsplanering är ett verktyg för att främja likabehandling. Dess syfte är att främja en jämlik och icke-diskriminerande organisationskultur. Denna sida ger dig verktyg för att bygga upp en likabehandlingsplan med genomslagskraft.

Enligt diskrimineringslagen ska myndigheterna, utbildningsanordnare och arbetsgivare främja likabehandling och bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet.

Vid fullgörandet av skyldigheten att främja likabehandling bör diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av bland annat ursprung, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion beaktas. 

Syftet med åtgärderna för att främja likabehandling är att trygga att alla verkligen har lika möjligheter att använda olika myndigheters tjänster, utbilda sig och avancera i arbetet.

 

 

Europeiska flaggan Denna webplats har tagits fram som ett led i projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality), som har fått finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014–2020).