AKTÖRER

Iakttagandet av diskrimineringslagen övervakas av diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt arbetarskyddsmyndigheterna. Brott som har samband med diskriminering utreds av polisen. Jämställdhetsombudsmannen övervakar iakttagandet av jämställdhetslagen.

Enligt diskrimineringslagen är myndigheterna, utbildningsanordnare och arbetsgivare skyldiga att främja likabehandling. Ministerierna ska se till att likabehandling främjas inom deras verksamhetsområde. Justitieministeriet samordnar utvecklingen av likabehandlingspolitiken och den nationella uppföljningen av diskriminering inom statsrådet.

Medborgarorganisationer är också centrala aktörer när det gäller att främja likabehandling av olika grupper.

Material och goda exempel på hur likabehandling kan främjas har samlats inom olika verksamhetsområden.  Se till exempel:

Likabehandling inom idrott och sport Finlands Olympiska Kommittés temasida (på finska)

 

DISKRIMINERINGSOMBUDS-MANNEN

Diskrimineringsombudsmannen kan bistå dem som har utsatts för diskriminering när deras klagomål om diskriminering prövas. Du kan kontakta diskrimineringsombudsmannen om du har upplevt eller upptäckt diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan personlig omständighet.

Läs mera: https://www.syrjinta.fi/web/SV/framsida

 

ARBETASKYDDSMYNDIG-HETERNA

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att diskrimineringslagen iakttas i arbetsavtalsförhållanden och offentligrättsliga anställningar, arbetspraktik och annan motsvarande verksamhet på arbetsplatser samt anställning. För att ingripa i diskriminering på arbetsplatser kan arbetarskyddsmyndigheterna vidta åtgärder enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, såsom meddela anvisningar och uppmaningar. Om arbetsgivaren inte iakttar en uppmaning, kan arbetarskyddsmyndigheten genom sitt beslut ålägga arbetsgivaren att rätta till de förhållanden som strider mot bestämmelserna.

Mer information: http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/likabehandling

DISKRIMINERINGS- OCH JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden fastställer förlikning mellan parterna i ärenden som gäller diskriminering eller repressalier. I andra ärenden än sådana som omfattas av en arbetarskyddsmyndighets behörighet får diskriminerings- och jämställdhetsnämnden förbjuda aktören i fråga att fortsätta eller upprepa diskrimineringen. Nämnden kan också förelägga aktören att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Nämnden kan förena sitt förbud eller föreläggande med vite.

När det gäller tillsynen över att jämställdhetslagen iakttas är nämnden behörig också i frågor som gäller arbetslivet. Jämställdhetsombudsmannen eller en arbetsmarknadscentralorganisation kan föra ett ärende, till den del det gäller jämställdhetslagen, till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

JÄMSTÄLLDHETS-OMBUDSMANNEN

Jämställdhetsombudsmannen övervakar iakttagandet av jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen kan bistå den som blivit utsatt för diskriminering i syfte att trygga den diskriminerades rättigheter samt vid behov bistå honom eller henne i rättegång.

Läs mera: https://www.tasa-arvo.fi/web/SV/