Främjande av goda relationer

Goda relationer i samhället är något som berör oss alla. Därför kan var och en av oss också inverka på dem: som människor, organisationsaktiva, yrkesmänniskor, sakkunniga. Främjandet av goda relationer börjar med små saker, som mötet med en annan människa, ett leende och hänsyn till andra. 

Organisationer har möjlighet att genom strategiska riktlinjer främja goda relationer både internt och i relation till andra aktörer och kunder. En positiv inställning till mångfald hos organisationens ledning och personal skapar en grund för förtroende och respekt mellan människor med olika bakgrund. En ledning som främjar mångfald möjliggör en välmående gemenskap som samtidigt kan dra bättre nytta av medlemmarnas kunskaper och färdigheter. 

Privata företag, den tredje sektorn och offentliga organisationer osv. kan alla främja goda relationer inom ramen för planeringen av likabehandling. Likabehandlingsplanen är ett konkret sätt att tillämpa modellen för goda relationer. Genom att man beaktar modellen redan i planeringen kan man garantera att den blir en del av organisationens strategi, att genomförandeåtgärder planeras och att utfallet följs med hjälp av uppställda indikatorer.

Här följer några tankar om olika aktörers möjligheter att främja goda relationer: