Toimijat ja heidän roolinsa yhdenvertaisuuden edistämisessä

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusval­tuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta se­kä työsuojeluviranomaiset. Poliisi tutkii syrjintä- tai syrjintään liittyviä rikoksia. Tasa-arvovaltuutetun tehtävä on valvoa tasa-arvolain noudattamista.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työantajia edistämään yhdenvertaisuutta. Kaikki ministeriöt vastaavat yhdenvertaisuuden edistämisestä omalla toimialallaan. Oikeusministeriö koordinoi yhdenvertaisuuspolitiikan sekä kansallisen syrjinnän seurannan kehittämistä valtioneuvostossa.

Kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Eri hallinnonaloilla on kerätty materiaaleja ja hyviä käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Katso esimerkiksi:

Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus Suomen Olympiakomitean yhdenvertaisuus-teemasivuilla

Yhdenvertaisuus-valtuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjin­tävalituksia tutkittaessa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havain­nut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella.

Lisätietoa: www.syrjinta.fi 

 

Työsuojeluviranomaiset

Yhdenvertaisuuslain noudattamista työsuhteessa, julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, työharjoittelus­sa ja muussa vastaavassa toiminnassa työpaikalla sekä työhönotossa valvovat työsuojeluviranomaiset. Työ­suojeluviranomainen voi puuttua työpaikalla esiintyvään syrjintään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetussa laissa säädetyillä valvontatoimenpiteillä, kuten toimintaohjein ja keho­tuksin. Jos työnantaja ei noudata kehotusta, työsuojeluviranomainen voi tehdä työnantajaa velvoittavan päätöksen.
 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta vahvistaa osapuolten välisen sovinnon syrjintää tai vastatoimia koskevassa asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi muissa kuin työsuojeluviranomaisen toi­mivaltaan kuuluvissa asioissa kieltää asianomaista jatkamasta tai uusimasta syrjintää. Lautakunta voi myös määrätä asianomaisen ryhtymään toimenpiteisiin säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Lau­takunta voi asettaa antamansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

Tasa-arvolain noudattamisen valvonnassa lautakunnalla on toimivaltaa myös työelämään liittyvissä kysy­myksissä. Asian voi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi saattaa tasa-arvolakia koske­vilta osin tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjärjestö.

Lisätietoa: www.yvtltk.fi

 

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutetun tehtävä on valvoa tasa-arvolain noudattamista. Tasa-arvovaltuutettu voi avustaa ta­sa-arvolaissa määritellyn syrjinnän kohteeksi joutunutta tämän oikeuksien turvaamisessa sekä tarvittaes­sa avustaa tätä oikeudenkäynnissä.

Lisätietoa: http://www.tasa-arvo.fi