<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Mitä hyvät väestösuhteet tarkoittavat?

Väestösuhdepolitiikan tavoitteena on lisätä väestöryhmien välistä vuorovaikusta sekä tätä kautta vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen, asenteisiin ja osallisuuteen.

Väestösuhteet ovat yhteiskunnan eri osa-alueet läpäisevä kokonaisuus, jonka vaikutukset näkyvät suoraan ihmisten arjessa. Erityisesti vähemmistöjen kohdalla väestösuhteiden huomioimisesta on apua, koska ne tekevät näkyviksi yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvia rakenteellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat tosiasiallisen yhdenvertaisuuteen toteutumiseen. 

Väestösuhdetyö kohdistuu koko väestöön ja väestöryhmien hyvinvointia edistävä työ voidaan ottaa tavoitteeksi lähes kaikessa ihmisten arkeen liittyvissä toimista politiikan suunnittelusta naapurustotoimintaan. 

Hyvien väestösuhteiden edistämiseen liittyy myös koko väestöön kohdistuva väestösuhdepolitiikka sekä väestöön kuuluvien ryhmien välinen syrjimättömyys. 

Väestösuhdepolitiikka

Väestösuhdepolitiikka, tuo yhteen useita eri politiikan aloja (sosiaali-, terveys-, ympäristö-, turvallisuus-, kotoutumis-, yhdenvertaisuuspolitiikka jne.). Väestösuhdepolitiikkaa on kehitetty erityisesti Iso-Britanniassa ja se hyödyntää sosiaalipsykologian ja sosiologian piirissä kehitettyjä ryhmäkäyttäytymisen teorioita. 


Hyvien väestösuhteiden politiikalla pyritään vähentämään sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kielteisiä ilmiöitä (esim. syrjintä, viharikokset ja vihapuhe, segregaatio jne.) jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista yksilöiden ja ryhmien välillä sekä hyödyntämään monimuotoisuutta yhteiskunnassa.

Väestöryhmät ja syrjimättömyys

Syrjimättömässä ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisten asema määräytyy osaamisen ja kokemuksen, eikä esimerkiksi iän, sukupuolen, vammaisuuden, uskonnon, etnisen taustan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

Väestöryhmistä puhuttaessa on tärkeä muistaa, että ihmiset eivät ole pelkästään yksittäisten ryhmien jäseniä, vaan kaikilla meillä on useita merkityksellisiä suhteita, joiden kautta yhteys ympäristöön syntyy.

"Hyvien väestösuhteiden malli tarjoaa mittareita ihmisten välisen yhdenvertaisuuden kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Malli havainnollistaa lisäksi kuinka laaja-alaisesti eri elämän saroilla tehtävä työ vaikuttaa väestösuhteisiin sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla."

Väestösuhdepolitiikkaa voidaan tehdä kaikilla elämänalueilla ja sen keskeisiä muotoja ovat esimerkiksi 

  • asenteisiin vaikuttaminen esimerkiksi tiedottamalla ja kouluttamalla perus- ja ihmisoikeuksista, välittämällä demokraattisia arvoja kuten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
  • eri väestöryhmien turvallisuuden edistäminen rasismin ja syrjinnän vastaisen työn kautta, torjumalla viharikollisuutta ja vihapuhetta torjunta ja muuttamalla ihmisille turvattomuutta aiheuttavia paikkoja turvallisiksi. 
  • vuorovaikutusta lisäävät ja parantavat toimenpiteet eri politiikanaloilla.
  • ennaltaehkäisevien ja konfliktientunnistamistyökalujen hyödyntäminen sekä konfliktinratkaisu- ja sovittelumenetelmien käyttäminen.
  • eri väestöryhmien osallisuutta tukevat toimenpiteet.

 

Yhtäkuin merkki pinkki