Against hate -hanke

 

Against hate -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen.

Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittäminen.

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2017-30.11.2019.

MIKSI?

Suomessa syrjinnän seurantaryhmä julkaisi maaliskuussa 2016 selvityksen vihapuheen vaikutuksista. Selvityksen mukaan vihapuhetta ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipaikoilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskustelupalstat ja sosiaalinen media.

Viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi on vahvistettava eri toimijoiden osaamisesta. Viranomaisten lisäksi potentiaalisten uhrien tietoisuutta mm. tarjolla olevista tukipalveluista on lisättävä. Muuttunut tilanne lisää myös tarvetta jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on usein tehokkain keino viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Kartoitus viharikosten ja vihapuheen vastaisista toimista

Osana Against Hate –hanketta kartoitettiin viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää millaista viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä Suomessa tehdään, ketkä sitä tekevät ja mitä ovat viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn aukkopaikat sekä onko tarvetta kansalliselle viharikoksiin keskittyvälle toimintasuunnitelmalle. Lisäksi kysyttiin viharikosten ja vihapuheen määritelmästä, tiedossa olevista tutkimuksista ja keskeisistä toimijoista. Vastaajia pyydettiin myös kuvailemaan keskeisiä haasteita ja kehittämiskohteita viharikosten ja vihapuheen vastaisessa työssä.

Vihapuheeseen liittyvä toiminta on monimuotoista

Kartoituksen vastausten perusteella viharikoksiin ja vihapuheeseen liittyvä toiminta on hyvin monimuotoista, ja siinä on mukana monenlaisia toimijoita.

Viharikoksia käsitellään tai sivutaan useassa toimintaohjelmassa, mutta varsinaista viharikoksiin keskittynyttä toimintaohjelmaa ei ole. Viharikosten ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi tehdään monia toimia, mutta kokonaiskoordinaatio puuttuu. Koordinaation parantamista esitettiin monissa kartoituksen vastauksissa. Nykyiset toimet eivät myöskään vastaa kaikkiin ihmisoikeussopimusten valvontaelinten ja muiden ihmisoikeusmekanismien Suomelle antamiin suosituksiin.

Koordinaation parantamisen lisäksi kartoituksen vastauksissa nousi esiin laajasti hyvin erilaisia kehittämiskohteita lainsäädännön muutoksista tietoisuuden lisäämiseen.

Aiheeseen liittyvät materiaalit ovat keskittyneet erityisesti vihapuheeseen, ja monet niistä on suunnattu lapsille / nuorille tai heidän kanssaan työskenteleville.

Kaikki viharikosten ja vihapuheen kanssa toimivat organisaatiot eivät ole määritelleet, mitä ne näillä käsitteillä tarkoittavat. Erityisesti vihapuheen osalta määritelmät ovat erilaisia. Toimijasta riippuen toimet keskittyvät vihapuheeseen rangaistavana tai laajempana ilmiönä. Oikeudellista arviointia / laillisuusvalvontaa tekevien toimijoiden toimissa korostuu rangaistava tai kielletty vihapuhe, kun taas ennaltaehkäisevää työtä tekevien organisaatioiden toimissa vihapuhe näyttäytyy laajempana ilmiönä.

Vaikuttavuuden arviointi tehtyjen toimenpiteiden osalta näyttäytyy harvinaisena. Tätä olisi jatkossa kehitettävä, jotta saadaan tietoa siitä, millaiset toimet ovat vaikuttavimpia.

Kartoitus viharikosten ja vihapuheen vastaisista toimista

YHTEYSTIEDOT

 

Hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö, milla.aaltonen(at)om.fi, +358 29 515 0061

 

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys, leena-kaisa.aberg(at)riku.fi, +358 50 3378 703

 Against Hate -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.