Projektet Against hate

 

Ny handbok, poddsändningar och rekommendationer om arbetet mot hatbrott

Inom projektet Against hate har det producerats nytt utbildningsmaterial för arbetet mot hatretoriken. Projektet har bland annat resulterat i en handbok samt poddsändningar och rekommendationer. 

Informationen i den handbok som utarbetats inom justitieministeriets projekt för att bekämpa hatretorik och hatbrott ges information särskilt för åklagare, domare och andra experter. Den innehåller information om lagstiftning, avgörandepraxis i Europadomstolen, rättspraxis och forskningar i ämnet. 

Projektet har också producerat podcasten ”Vi pratar om hatprat” som består av tre avsnitt. Syftet med diskussionerna har varit att öka kunskapen om dessa problem och stödja dem som arbetar med att bekämpa hatretorik. I det första avsnittet diskuterar man de rättsliga utmaningarna i anknytning till hatretoriken. Hur kan man känna igen straffbar hatretorik? I det andra avsnittet diskuterar man underrapporteringen. Varför vill inte de som utsätts för hatretorik eller hatbrott anmäla det till myndigheterna? Det tredje avsnittet handlar om hur hatretoriken påverkar den politiska debatten.  

Projektet har också resulterat i rekommendationer om hur hatretorik och hatbrott kan bekämpas.

Syftet med projektet Against Hate är att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott och hatretorik. Fokusen ligger på att förbättra rapporteringen av hatbrott, stödja myndigheternas, speciellt polisens, åklagarens och domarnas beredskap att hantera frågor som gäller hatretorik och hatbrott och utveckla stödet för offer för hatbrott.  Projektet pågår under perioden 1.12.2017 – 30.11.2019.

 

 

Vi pratar om hatprat - podcast

Som en del av projektet Against Hate har det producerats tre podcast-avsnitt på finska. I avsnitten behandlas hatretorik ur olika synvinklar. Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Innehållet i sändningarna representerar inte Europeiska kommissionens eller justitieministeriets ståndpunkter eller åsikter.

Avsnitt 1  - sammanfattning på svenska

Avsnitt 2 - sammanfattning på svenska

Avsnitt 3 - sammanfattning på svenska

Professor Kimmo Nuotio berättar om straffbar hatretorik

Polisinspektör Måns Enqvist berättar om underrapporteringen

Projektet Against Hate publicerar rekommendationer för arbetet mot hatbrott och hatretorik

I synnerhet projektnätverket har bidragit till rekommendationerna. Nätverket är omfattande och inbegriper både myndigheter och organisationer. Rekommendationerna bygger på iakttagelser från de olika aktiviteterna inom projektet. Rekommendationerna kommer inte från de enskilda ministerier eller övriga parter som deltar i projektet, utan från projektnätverket.  

Syftet med rekommendationerna har varit att utforma mål för arbetet mot hatbrott och hatretorik, samla in synpunkter om behoven i arbetet samt föreslå åtgärder. Avsikten är att för pågående processer (såsom handlingsprogrammet mot rasism och diskriminering) producera information om hatbrott och hatretorik samt möjliga lösningar.

Rekommendationer

Journalister och hatretorik

Journalister stöter i sitt arbete på hatretorik och råkar även ut för det. Det kan handla om såväl enskilda hatiska meddelanden som hatkampanjer. Målet med hatretoriken är att tysta den samhälleliga debatten.

Materialet på svenska

Material till åklagare och domare om hatbrott

Som en del av projektet Against Hate har det publicerats en handbok om hatbrott och hatretorik som riktar sig särskilt till åklagare och domare. Materialet lämpar sig dock också för andra som är intresserade av ämnet. I handboken ges information bland annat om lagstiftningen och Europadomstolens beslutspraxis och om forskningar om ämnet.

Information och exempel om hatbrott och hatretorik – handbok för rättsväsendet

 

Hatbrott som behandlats vid tingsrätterna 2018

Justitieministeriet har gett ut en promemoria där man behandlar statistikföringen av hatbrottsärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2018. I promemorian ingår också sammandrag av domar i sådana ärenden, där svaranden har dömts för hets mot folkgrupp eller där straffet har skärpts på grund av ett hatmotiv.

Under 2018 meddelade tingsrätterna 31 domar där huvudbrottsrubriceringen var hets mot folkgrupp. En klar majoritet av brotten hade begåtts på Facebook.

År 2018 meddelade tingsrätterna 55 domar i ärenden som polisen klassificerat som hatbrott. I 20 av dessa ärenden var huvudbrottsrubriceringen hets mot folkgrupp. 

Promemorian på finska finns här och sammanfattningen på svenska här.

 

Arbetet för att bekämpa hatbrott och hatretorik kartlades

Arbetet för att bekämpa hatbrott och hatretorik kartlades som en del av projektet Against Hate. Målet med kartläggningen var att utreda hur man i Finland bekämpar hatbrott och hatretorik, vem som utför detta arbete och vilka är luckorna i arbetet samt om det finns behov av en nationell handlingsplan som fokuserar på hatbrott. Svarspersonerna ombads också beskriva centrala utmaningar och utvecklingsobjekt i arbetet mot hatbrott och hatretorik.

Verksamheten kring hatbrott och hatretorik är mångformig

Enligt svaren i kartläggningen är verksamheten kring hatbrott och hatretorik mycket mångformig, och många slags aktörer deltar i den.

Hatbrott behandlas eller tangeras i flera handlingsprogram, men det finns inte något egentligt handlingsprogram som fokuserar på hatbrott. Det görs mycket för att förebygga, identifiera och ingripa i hatbrott men övergripande samordning saknas. I många svar föreslogs det att samordningen borde förbättras. De aktuella åtgärderna bemöter inte heller alla de rekommendationer som tillsynsorganen för människorättskonventioner och andra människorättsmekanismer har gett Finland.

Förutom att förbättra samordningen lyftes det i en stor del av svaren fram mycket olika utvecklingsobjekt ända från lagstiftningsändringar till höjande av medvetenheten.

Material som hänför sig till ämnet har fokuserat på i synnerhet hatretorik och är ofta avsett för barn / unga eller personer som arbetar med barn eller unga.

Alla organisationer som arbetar med hatbrott eller hatretorik har inte definierat vad de menar med dessa begrepp. Definitionerna skiljer sig från varandra i synnerhet när det gäller hatretorik. Beroende på aktör fokuserar åtgärderna på hatretorik som ett straffbart eller ett mer omfattande fenomen. I åtgärderna hos de aktörer som utför juridisk bedömning / laglighetsövervakning betonas straffbar eller förbjuden hatretorik, medan hatretoriken i åtgärderna hos de organisationer som gör förebyggande arbete framträder som ett mer omfattande fenomen.

Utvärdering av effekten av åtgärder som vidtagits visar sig vara sällsynt. Detta bör utvecklas i framtiden för att få information om hurdana åtgärder som är de mest effektiva.

Kartläggningen på finska: Kartoitus viharikosten ja vihapuheen vastaisista toimista

KONTAKT

 

Projectchef Milla Aaltonen, justitieministeriet, milla.aaltonen(at)om.fi, +358 29 515 0061

 

Verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg, Brottsofferjouren, leena-kaisa.aberg(at)riku.fi, +358 50 3378 703

 Against Hate -project is co-funded by European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme.

The content of this website is the sole responsibility of Ministry of Justice, and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.