Genomförandet av planen kräver konkreta åtgärder

Konkreta åtgärder krävs för att verksamhetssätten ska bli mer jämlika. Detta sker i samband med uppfyllandet av de mål och åtgärder som ställts upp i likabehandlingsplanen. 

Det är viktigt att utse en ansvarig person för genomförandet av varje enskild åtgärd. Den ansvariga personen ska ha en realistisk möjlighet att genomföra uppgiften under sin arbetstid. Arbetsgruppen som berett planen kan stödja den ansvariga personen. För samordningen och uppföljningen av genomförandet kan det också utses en separat arbetsgrupp. Arbetsgruppen kan tillsammans komma överens om hur genomförandet ska följas upp. 

Som stöd för genomförandet kan det utarbetas en plan där åtgärderna, tidsplanen för genomförandet av dem, de ansvariga instanserna, kostnaderna och annan information som är väsentlig med tanke på genomförandet listas. 

Tips
Syftet med likabehandlingsplaneringen är att den ska fungera som en ram för utvecklingen av likabehandlingen, planen ska inte bli ett självändamål för arbetet. När planen genomförs kan det i organisationen uppstå ett behov av att reagera på något aktuellt tema som gäller likabehandling. Det lönar sig att lämna utrymme för detta i genomförandefasen.