Genomförandet av planen kräver konkreta åtgärder

Konkreta åtgärder krävs för att verksamhetssätten och praxis ska bli mer jämlika. Detta sker i samband med genomförandet av de mål och åtgärder som ställts upp i likabehandlingsplanen.

För genomförandet är det viktigt att det utses en ansvarig person för varje åtgärd. Den ansvariga personen ska ha en realistisk möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter  under arbetstid. Arbetsgruppen som berett planen kan stödja den ansvariga personen. För samordningen och uppföljningen av genomförandet kan det också utses en separat arbetsgrupp där företrädare till exempel för de parter som ansvarar för genomförandet av åtgärderna ingår. Arbetsgruppen kan tillsammans komma överens om hur genomförandet uppföljas.

Som stöd för genomförandet kan det utarbetas en plan där åtgärderna, tidsplanen för genomförandet av dem, de ansvariga instanserna, kostnaderna och annan information som är väsentlig med tanke på genomförandet listas.

Tips
Under genomförandet kan det uppstå ett aktuellt behov inom organisationen att reagera på något tema som gäller likabehandling. En viss flexibilitet i genomförandet är alltså möjlig och önskvärd. Syftet med likabehandlingsplaneringen är att den ska fungera som en ram för utvecklingen av likabehandlingen, planen ska inte bli ett självändamål för arbetet.