Bedömning av likabehandling

Det är viktigt att likabehandlingsplanen grundar sig på den information som organisationen samlat in för att den faktiskt ska svara på de likabehandlingsbehov  som upptäckts i organisationen i fråga om likabehandling. Utarbetandet av planen inleds med en bedömning där organisationens verksamhet och verksamhetsmiljö granskas ur ett jämlikhetsperspektiv.

Vid bedömningen av utgångsläget kan man utnyttja befintlig information som finns inom organisationen, såsom personalenkäter och kundrespons – frågor som gäller dataskydd ska inte heller glömmas bort. Vid kartläggningen kan man till exempel också utnyttja jämställdhetsplanen.

Alla frågor som gäller diskriminering och osakliga situationer kommer dock inte upp i tillräcklig utsträckning om det inte frågas separat om dem. Därför är rekommendationen att det görs en separat bedömning där likabehandlingen granskas och där svar från olika fall begärs av till exempel personal, intressegrupper och kunder.

Verktyg för bedömning av likabehandling har samlats på webbsidan Bedömning av likabehandling (Finlex).

Tips 

Bedömning av likabehandling kan basera sig på flera metoder och källor för informationsinsamling, såsom

  • en kartläggning av hur befintliga strategier och anvisningar beaktar frågor som gäller likabehandling och icke-diskriminering
  • statistik och material som beskriver verksamhetsmiljön och kundkretsen
  • statistik och material som gäller personalen
  • indikatorer som beskriver verksamhetens kvalitet och andra material gällande resultatstyrning
  • kundrespons
  • klagomål gällande verksamheten
  • likabehandlingsenkäter som riktats till personalen och kunderna
  • konsultation med olika grupper
  • andra separata utredningar, såsom tillgänglighetskartläggningar och uppföljning av lagberedningen.