Bedömning av likabehandling

Det är viktigt att likabehandlingsplanen grundar sig på den information som organisationen samlat in för att den faktiskt ska svara på de behov som upptäckts i organisationen i fråga om likabehandling. Utarbetandet av planen inleds med en bedömning där organisationens verksamhet och verksamhetsmiljö granskas ur likabehandlingsperspektiv. Vid bedömningen ska olika diskrimineringsgrunder beaktas (se nedan). 

Vid bedömningen av utgångsläget kan man utnyttja befintlig information som finns inom organisationen, såsom personalenkäter och kundrespons – frågor som gäller dataskydd ska inte heller glömmas. Vid kartläggningen kan man också utnyttja till exempel jämställdhetsplanen.

Alla frågor som gäller diskriminering och osakliga situationer kommer dock inte upp i tillräcklig utsträckning om det inte frågas separat om dem. Därför rekommenderas det att det görs en separat bedömning där likabehandlingen granskas och där svar från fall till fall begärs av till exempel personal, intressegrupper och kunder.

Verktyg för bedömning av likabehandling har samlats på webbsidan Bedömning av likabehandling (Finlex).

Vad betyder diskrimineringsgrund? 
Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Dessa omständigheter som gäller den enskilde som person kallas diskrimineringsgrunder. 

Vad avses med befolkningsgrupp?

När vi talar om befolkningsgrupper syftar vi på egenskaper utifrån vilka människor kan kategoriseras till exempel enligt olika diskrimineringsgrunder. Exempel på dessa befolkningsgrupper är bland annat sexuella minoriteter och könsminoriteter samt personer med funktionsnedsättning. 

När man talar om befolkningsgrupper är det viktigt att komma ihåg att människor inte bara företräder olika samhällsgrupper. De har också många betydelsefulla relationer genom vilka deras egen identitet och kontakt med omgivningen uppstår.

Tips 

Bedömning av likabehandling kan basera sig på flera metoder och källor för informationsinsamling, såsom

  • en kartläggning av hur befintliga strategier och anvisningar beaktar frågor som gäller likabehandling och icke-diskriminering
  • statistik och material som beskriver verksamhetsmiljön och kundkretsen
  • statistik och material som gäller personalen
  • indikatorer som beskriver verksamhetens kvalitet och andra material gällande resultatstyrning
  • kundrespons
  • klagomål gällande verksamheten
  • likabehandlingsenkäter som riktats till personalen och kunderna
  • konsultation med olika grupper
  • andra separata utredningar, såsom tillgänglighetskartläggningar och uppföljning av lagberedningen.

Bedömning enligt grupp

Idén med en bedömning enligt grupp är att reflektera över om personer med olika bakgrund har jämlika möjligheter att verka i organisationen eller att anlita de tjänster som den producerar. 
En förutsättning för att göra bedömningen är att organisationen har tillräcklig information och kunnande om specialfrågor som gäller olika befolkningsgrupper. Organisationen kan öka medvetenheten till exempel genom att utbilda personalen och inkludera frivilligorganisationer som företräder olika grupper i bedömningen. 

En reflektion över de exempelfrågor som presenterats i följande tabell kan göra det lättare att komma igång med bedömningen. Beakta också diskriminering på flera grunder.

Målet för bedömningen Likabehandling av personalen Likabehandling i verksamheten
Ålder Har arbetstagare i olika åldrar en jämlik ställning på arbetsplatsen? Identifierar organisationen behoven hos personer i olika åldrar i sina tjänster?


Ursprung och medborgarskap
Har företrädare för etniska minoriteter jämlika möjligheter att bli valda då en lediganslagen arbetsplats tillsätts?

Har organisationen behandlat frågor som gäller likabehandling av romer då åtgärderna planerats och vidtagits? 

Språk Med vilka åtgärder stöder organisationen kunskaperna i finska eller svenska för personer som talar flera språk? Är organisationens externa kommunikation tillgänglig för olika språkgrupper? 
Religion och övertygelse Beaktar organisationen olika högtider för personer som hör till olika religioner i planeringen av personalens semester? Beaktar organisationen särskilda behov för personer som hör till olika religioner i sina tjänster?
Åsikt, politisk verksamhet och fackföreningsverksamhet Kan en åsikt, politisk verksamhet eller en förtroendemannatjänst påverka lika möjligheter i arbetskarriären? Är tjänsterna jämlika oberoende av åsikt eller politisk verksamhet?
Familjeförhållanden Identifierar organisationen familjerelationernas mångfald på arbetsplatsen (till exempel regnbågsfamiljer)? Identifierar organisationen familjerelationernas mångfald i sina tjänster (till exempel regnbågsfamiljer)?
Hälsotillstånd Kan man göra nödvändiga anpassningar på arbetsplatsen för att hälsan inte ska utgöra ett hinder för lika möjligheter att avancera på arbetsplatsen och i arbetslivet?        Med hurdana åtgärder beaktar organisationen specialfrågor som gäller kundernas hälsotillstånd?
Funktionsnedsättning Är de gemensamma lokalerna tillgängliga? Har organisationen utrett sina tjänsters tillgänglighet med tanke på olika grupper av personer med funktionsnedsättning?
Sexuell läggning Kan en person som hör till en sexuell minoritet öppet vara sig själv på arbetsplatsen? Beaktar organisationen särskilda behov hos personer som hör till sexuella minoriteter i planeringen av tjänster?

Källa: yhdenvertaisuus.finlex.fi