Mångfald i arbetsgrupp i nyckelroll

Till planeringen av en verkningsfull likabehandlingsplan bör man på ett omfattande sätt  bjuda in personer med olika bakgrund. Mångfald bidrar till att olika slags perspektiv kommer fram.

Det lönar sig att tillsätta en arbetsgrupp för arbetet. Arbetsgruppens medlemmar förbinder sig utöver målen också till utvecklingsåtgärderna  under hela processens gång. Detta kan förutsätta att kunnandet och förståelsen stärks. Samma arbetsgrupp stöder i bästa fall också genomförandet.

Arbetsgruppen kan representera olika personalgrupper samt mångfald med tanke på ålder, kön, familjesituation och bakgrund. I synnerhet i organisationer som möter kunder med olika bakgrund kan det vara motiverat att i planeringsskedet också bjuda in representanter för olika kundgrupper.

Arbetsgruppen kan också samarbeta med utomstående experter, om det inom gruppen inte finns tillräcklig kompetens inom ett visst delområde i fråga om likabehandling. Det är till exempel möjligt att till stöd för likabehandlingsarbetet köpa experttjänster av en organisation som arbetar med likabehandling.