Utarbetande av en likabehandlingsplan

Utarbetandet av en likabehandlingsplan konkretiserar dess mål och innehåll. Då planen sammanställs utnyttjas de resultat som fåtts vid bedömningen av utgångsläget för att planen ha ska verklig effekt och så att den svarar på de behov som identifierats.

Till likabehandlingsplanen väljs konkreta åtgärder som svarar på de behov som framkommit vid bedömningen. Det är viktigt att definiera vad en enskild åtgärd syftar till att påverka samt hur, när och vem som genomför åtgärden.

De åtgärder som valts till likabehandlingsplanen bör ställas i relation till de tillgängliga resurserna. Eftersom planeringsprocessen är kontinuerlig behöver alla behov som upptäckts inte tas med i en och samma plan. Organisationen kan prioritera olika aspekter i olika planer, eftersom de kommer att uppdateras. Personalen och de eventuella övriga som deltagit i bedömningsskedet ska tydligt informeras om prioriteringarna.

Planen ska innehålla åtminstone

  • en beskrivning av planerings- och bedömningsprocesserna
  • de utvecklingsåtgärder som valts
  • uppföljningen av åtgärderna.

Planen behandlas, bearbetas och godkänns i sin slutliga form i organisationens normala beslutsfattande av den grupp som svarar för beredningen och av ledningen.