Minneslista för likabehandlingsplanering

1. Ledningens stöd skapar grunden för en effektfull likabehandlingsplan

Likabehandlingsarbetet ska ha stöd av organisationens ledning för att arbetet ska ha verklig effekt.

Stödet syns till exempel i

 • resurser för likabehandlingsplanering och genomförandet av den
 • organisationens värderingar
 • en ömsesidig förståelse för att främjande av likabehandling stöder personalens välbefinnande och organisationens utveckling.

Ledningen ska uppmuntra personalen att föra en kontinuerlig värdediskussion om likabehandling samt följa genomförandet av likabehandlingsplanen och vidta nödvändiga åtgärder för att ingripa i diskriminering och trakasserier som framkommer.

2. Delaktighet möjliggör  en betydelsefull likabehandlingsplan

En betydelsefull likabehandlingsplan skapas då deltagare från  organisationen och från intressegrupper tas med i beredningen, genomförandet och uppföljningen.

Främjande av deltagande syns till exempel i

 • mångfalden inom berednings- och genomförandegruppen
 • spektret av de åtgärder som valts
 • åtgärder som svarar på de problem som identifierats vid bedömningen med lösningar som går att genomföra.

Det är särskilt viktigt att intressegrupperna involveras och hörs vid planeringen av likabehandlingsplanen som gäller den verksamhet som riktas utanför organisationen.

3. Kommunikationen ger planen synlighet och genomslag

Kommunikationen får ökad betydelse när likabehandlingsplanen tas i bruk som ett verktyg som syftar till att skapa en jämlik och icke-diskriminerande organisationskultur. Samtidigt kommunicerar organisationen om sina egna värderingar.

Kommunikationen bidrar till att planen blir synligare och mer effektiv

 • när planeringsprocessen inleds
 • i genomförandet av bedömningen och i kommunikationen om resultaten
 • vid godkännandet och genomförandet av planen
 • för att öka kännedomen om planen och likabehandlingsplaneringens betydelse.

4. Kontinuerlig uppföljning främjar en jämlik verksamhetskultur

Genomförandet av planen bör uppföljas  kontinuerligt, inte enbart i samband med uppdateringen.

Genom kontinuerlig uppföljning är det möjligt att

 • identifiera och ingripa i problem som framkommit under genomförandet
 • få information om hur effektiva åtgärderna är
 • diskutera med personalen om problemen som gäller genomförandet.

Genom kontinuerlig uppföljning säkerställer vi att planen stöder det praktiska arbetet och främjar organisationens mål i fråga om en jämlik verksamhetskultur.

Tips 
Likabehandlingsplanen kan kombineras med organisationens övriga planer. Likabehandlingsaspekten ska också i detta fall beaktas vid bedömningen av utgångsläget och vid planeringen av nödvändiga åtgärder.