Justitieministeriets nyheter om likabehandling

 • Utredning belyser sexuella minoriteters och könsminoriteters erfarenheter av diskriminering på flera grunder
  19.12.2018

  I justitieministeriets projekt Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe har gjorts en utredning om upplevelser av diskriminering på flera grunder, dvs. multipel diskriminering, bland personer som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Erfarenheter av multipel diskriminering bland personer som hör till olika minoritets-, ålders- eller funktionsnedsättningsgrupper är ett känsligt forskningsämne och tills vidare har det gjorts väldigt lite forskning kring detta tema i Finland. Det behövs information om olika former av multipel diskriminering och dess följder för att effektivt kunna ingripa i fenomenet.

 • Justitieminister Antti Häkkänen: Strategin mot korruption främjar bekämpning av korruption
  Antti Häkkänen
  11.12.2018

  Enligt internationella indikatorer är Finland ett av världens minst korrumperade länder. Trots detta har vi allt skäl att stärka arbetet mot korruption, påpekade justitieminister Antti Häkkänen på seminariet mot korruption i Ständerhuset i Helsingfors i dag. Ett sätt att bidra till bekämpningen av korruption är den strategi mot korruption som regeringen enligt planerna ska godkänna strax före årsskiftet.

 • Vill man ingripa i korruption i Finland? Denna fråga diskuteras på dagen mot korruption
  10.12.2018

  På den internationella dagen mot korruption den 11 december ordnar justitieministeriet ett seminarium om korruption och hur den kan bekämpas. Vid seminariet vill man påminna om att inget land är korruptionsfritt. Också i Finland måste man fästa uppmärksamhet vid korruptionsbekämpning.

 • Finlands ordförandeskap i Europarådet börjar med LHBTI-samarbetsnätverkets möte
  22.11.2018

  Finlands ordförandeskap i Europarådet börjar den 21 november 2018 med Europarådets LHBTI-samarbetsnätverks (LGBTI Focal Points Network) möte, som ordnas den 21-22.11.2018 i Tallinn och Helsingfors.

 • Projektet Rainbow Rights har lyckats öka kännedomen om diskriminering på flera grunder
  21.11.2018

  Projektet Rainbow Rights, som samordnades av justitieministeriet, hade som mål att främja likabehandlingen av personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Projektets slutkonferens ordnas i dag den 21 november i Tallinn. Huvudteman vid konferensen är multipel diskriminering (diskriminering på flera grunder) och goda sätt att främja LHBTI-personers likabehandling.

 • Möjligheterna att bekämpa bedrägerier mot EU-medel ska förbättras
  Antti Häkkänen
  15.11.2018

  Regeringen föreslår lagändringar för att genomföra direktivet om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot EU:s finansiella intressen. Direktivet gäller bl.a. skatte- och subventionsbedrägerier riktade mot EU:s medel.

 • Straffbestämmelserna om terroristbrott utvidgas
  Antti Häkkänen
  8.11.2018

  Möjligheterna att förebygga terroristbrott effektiviseras genom ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv om terroristbrott. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna så att de träder i kraft den 15 november 2018.

 • Justitieministeriet arbetar för att främja likabehandling
  29.6.2018

  Likabehandling är ett viktigt värde i justitieministeriets verksamhet. Ministerier arbetar på flera olika sätt för att trygga denna grundläggande rättighet. Likabehandling betyder att alla människor är lika värda och att ingen får diskrimineras. Att dessa principer iakttas i det finska samhället garanteras i första hand genom diskrimineringslagen.

 • Sexuella minoriteter inom religiösa samfund diskuteras på Pride-veckan
  27.6.2018

  På fredagen den 29 juni ordnas ett internationellt seminarium LGBTIQ People of Faith. Seminariet ordnas i ett samarbete mellan justitieministeriets Rainbow Rights -projekt, HeSeta, Loisto Setlementti och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vid seminariet diskuteras diskriminering på flera grunder speciellt när det gäller personer som hör till ett religiöst eller andligt samfund och företräder en sexuell minoritet eller könsminoritet.

 • Justitieministeriet och Rainbow Rights med i Helsinki Pride
  27.6.2018

  Justitieministeriet och projektet Rainbow Rights deltar i Helsinki Pride -veckan den 25.6-1.7. Projektet Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe samordnas av justitieministeriet och syftar till att främja likabehandling och icke-diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Som en del av projektet ordnas det i samarbete med HeSeta, Loisto Setlementti och Helsingfors församling ett internationellt seminarium kring diskriminering på flera grunder. Justitieministeriet deltar också i paraden på lördag tillsammans med utrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen.

 • Skyddet för visselblåsare ska stärkas i EU
  Antti Häkkänen
  20.6.2018

  Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU. Enligt direktivförslaget ska det i medlemsstaterna skapas säkra kanaler för rapportering av överträdelser som upptäckts i arbetssammanhang. Statsrådet har sänt förslaget till direktiv för kännedom till riksdagen idag.

 • Utbildningsprojekt om valpåverkan för partier och myndigheter
  15.6.2018

  Justitieministeriet, statsrådets kansli och sekretariatet för säkerhetskommittén har inlett ett projekt i syfte att öka partiernas, myndigheternas och medborgarnas kunskaper om valpåverkan.

 • Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter betonar jämlik behandling av äldre medborgare
  6.6.2018

  Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) utgav idag sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU. I år fäster rapporten särskild uppmärksamhet vid tillgodoseendet av seniorers fri- och rättigheter.

 • Nordiskt samarbete för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatserna inom den rättsliga sektorn
  1.6.2018

  De nordiska länderna ska som en del av sitt lagsamarbete sammanställa en #metoo-handbok med exempel på goda sätt att förebygga sexuella trakasserier speciellt på arbetsplatserna inom den rättsliga sektorn. Beslut om att sammanställa en handbok fattades idag vid mötet för Nordiska ministerrådet för lagsamarbete som ordnades i Lund i Sverige. Finlands representant vid mötet var direktör Johanna Suurpää från justitieministeriet.

 • EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor ska diskutera insolvensdirektivet och tillgången till elektroniskt bevismaterial
  1.6.2018

  EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 4-5 juni. I rättsliga frågor företräds Finland av den ständiga representanten Marja Rislakki. Vid mötet behandlas bland annat harmonisering av medlemsstaternas insolvenslagstiftning, stödjande av offer för terrorism och förbättring av tillgången till elektroniskt bevismaterial.

 • Justitieminister Antti Häkkänen: Religion eller kultur ger inte rätt att kränka de grundläggande rättigheterna
  Antti Häkkänen
  22.5.2018

  Justitieminister Antti Häkkänen, som talade i dag vid Etno-forumet som ordnas av delegationen för etniska relationer, betonade att rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna, demokrati och ett fritt civilt samhälle är grundläggande element som nyttar alla.

 • Digitaliseringen av inteckningssystemet framskrider
  17.5.2018

  I fortsättningen blir det möjligt att döda inteckningar som fastställts i fastigheter som säkerhet för lån och upplösa gemensamma inteckningar elektroniskt. En reform som gäller detta fastställdes i dag genom statsrådets förordning. Ändringen träder i kraft i juni.

 • Diskussion om diskriminering på flera grunder på torsdagen den 17 maj – följ direktsändningen på webben
  15.5.2018

  Projektet Rainbow Rights som samordnas av justitieministeriet, Seta och Europeiska kommissionens representation i Finland ordnar tillsammans ett seminarium på den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT-dagen) den 17 maj 2018. Temat för seminariet är regnbågsmänniskors rättigheter och likabehandlingsarbete i fråga om diskriminering på flera grunder.

 • Finland det enda landet som genomfört alla av Grecos rekommendationer för att förhindra korruption bland riksdagsledamöter domare och åklagare
  14.5.2018

  Finland får beröm i Grecos färska rapport om olika länders åtgärder för att förhindra korruption i riksdagsledamöternas, domarnas och åklagarnas verksamhet. Av de länder som jämförs i rapporten är Finland det enda som har genomfört alla av Grecos rekommendationer.

 • Minister Häkkänen: EU-finansieringen måste kopplas till respekt för rättsstatsprincipen
  Antti Häkkänen
  9.5.2018

  På Europadagen vill justitieminister Antti Häkkänen påminna om att EU-finansieringen måste vara kopplad till respekt för rättsstatsprincipen. Jag är mycket nöjd med att kommissionen dagen efter första maj lämnade ett förordningsförslag som på lagnivå kopplar tillgången till EU-finansiering till iakttagandet av rättsstatsprincipen, säger Häkkänen.

 • Arbetsgrupp föreslår ändringar för att stärka bekämpningen av bedrägerier riktade mot EU-medel
  Antti Häkkänen
  3.5.2018

  Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår lagändringar för att genomföra direktivet om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot EU:s finansiella intressen. Direktivet gäller bl.a. skatte- och subventionsbedrägerier riktade mot EU:s medel.

 • Minister Antti Häkkänen: Det internationella samfundet måste effektivisera arbetet för att förhindra finansiering av terrorism
  Antti Häkkänen
  26.4.2018

  För att rota ut terrorism är det viktigt att förhindra terrorismfinansiering och detta kräver intensivt internationellt samarbete, sade justitieminister Antti Häkkänen i dag vid en högnivåkonferens om terrorismbekämpning i Paris. Temat för konferensen var det internationella samfundets åtgärder för att bekämpa terrorismfinansiering.

 • Minister Häkkänen till Paris för en konferens om terrorismbekämpning som sammankallats av president Macron
  Antti Häkkänen
  25.4.2018

  Justitieminister Antti Häkkänen deltar i en högnivåkonferens om det internationella samfundets åtgärder för att bekämpa terrorismfinansiering som ordnas i Paris den 26 april. Över 70 stater och ett flertal internationella organisationer har bjudits in till konferensen som sammankallats av Frankrike. Slutanförandet vid konferensen hålls av Frankrikes president Emmanuel Macron.

 • Minister Häkkänen: Nya medel för bekämpning av terrorism i strafflagen
  Antti Häkkänen
  5.4.2018

  - Terrorism är ett av de största säkerhetshoten i världen. Det är viktigt att Finland följer den europeiska utvecklingen och tillgriper alla nödvändiga medel för att bekämpa terrorism, skriver justitieminister Antti Häkkänen i justitieministeriets blogg.

 • Straffbestämmelserna om terroristbrott ska bli mer omfattande
  5.4.2018

  Regeringen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU:s direktiv om terroristbrott. Målet är att förbättra möjligheterna att förebygga terroristbrott genom att utvidga området för straffbart beteende med beaktande av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den straffrättsliga legalitetsprincipen.

 • GRECO gav Finland nya rekommendationer för att motarbeta korruption
  27.3.2018

  Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) har gett Finland rekommendationer till åtgärder för att förebygga korruption bland statens ledande tjänstemän och ministrar samt de brottsbekämpande myndigheterna (polisen och Gränsbevakningsväsendet).

 • Rapporten Kommundemokratiindikatorerna 2017: Kommundemokratin fungerar men växelverkan kunde förbättras
  22.2.2018

  Kommuninvånarna anser att demokratin i kommunerna fungerar relativt bra, och en klar majoritet upplever att de kan påverka det kommunala beslutsfattandet. Centraliseringen av beslutsfattandet ses dock ibland som problematisk, och växelverkan mellan beslutsfattarna och kommuninvånarna kunde förbättras. Så sammanfattas kommundemokratins läge i Finland i rapporten Kommundemokratiindikatorerna 2017 som publicerades i dag.

 • Justitieminister Antti Häkkänen i Kina: Det är möjligt att ingripa i våld och sexuella trakasserier mot kvinnor genom att sprida information
  Antti Häkkänen
  2.2.2018

  - Våld och sexuella trakasserier mot kvinnor och flickor är ett allvarligt problem såväl i Finland som i andra länder. Det är skäl att sprida information om fenomenets omfattning och former för att vi tillsammans ska kunna planera och genomföra effektiva åtgärder för att lösa problemet, sade justitieminister Antti Häkkänen när han talade i Peking i dag den 2 februari.

 • Uppgifter om presidentvalets resultat publiceras på vaalit.fi fr.o.m. den 28 januari
  26.1.2018

  Preliminära uppgifter om resultatet av presidentvalet den 28 januari publiceras på webbplatsen vaalit.fi på valdagskvällen fr.o.m. klockan 20. Resultatuppgifterna uppdateras därefter med fem minuters mellanrum allteftersom rösträkningen framskrider tills räkningen har slutförts i hela landet.

 • De flesta av förhandsröstningsställena är öppna även under helgen
  19.1.2018

  Förhandsröstningen i presidentvalet fortsätter på de flesta förhandsröstningsställena även på lördag och söndag. Röstningen går ofta smidigare under veckoslutet, eftersom det vanligen finns färre väljare på röstningsstället då.

 • Förhandsröstningen i presidentvalet börjar på onsdag
  15.1.2018

  Förhandsröstningen i presidentvalet börjar onsdagen den 17 januari. Förhandsröstningen i hemlandet pågår en vecka, och tisdagen den 23 januari är alltså den sista dagen då det är möjligt att rösta på förhand i Finland.

 • Arbetsgrupp föreslår att kommunalvalen flyttas till april
  Anna-Maja Henriksson
  11.6.2014

  Justitieministeriets parlamentariska arbetsgrupp föreslår att tidpunkten för kommunalvalet flyttas från oktober till den tredje söndagen i april. Riksdagsval förrättas redan i nuläget på tidpunkten i fråga. Den tredje söndagen i april blir således en allmän valdag på vilken kommunalvalet och riksdagsvalet ordnas turvis med två års mellanrum. Valen ska inte ordnas samtidigt.

 • Regeringen stärker skyddet mot diskriminering
  Anna-Maja Henriksson Lauri Ihalainen
  3.4.2014

  Regeringen har den 3 april överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till en ny likabehandlingslagstiftning. Syftet är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. De som blivit diskriminerade ska få ett bättre rättsskydd och skyldigheten att främja likabehandling ska utvidgas. I propositionen ingår ändringar också i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. jämställdhetslagen.