Diskriminering i olika befolkningsgrupper   

 

Varje människa kan utsättas för diskriminering eller fördomar på grund av en orsak som anknyter till hans eller hennes person, såsom ålder, religion, hälsotillstånd osv. Person som hör till grupper som är föremål för negativa stereotyper och fördomar löper särskild risk att utsättas för diskriminering. Trots att diskrimineringsmekanismerna ofta liknar varandra, varierar diskrimineringssituationerna i olika grupper. Kunskap om specialfrågor som gäller olika grupper kan underlätta identifieringen av diskriminering. Nedan följer exempel på diskriminering och omständigheter som påverkar likabehandling med avseende på diskrimineringsgrunderna:


Exempel på erfarenheter av diskriminering bland olika befolkningsgrupper

Romer

 • Fördomar mot romer gör att romer inte har lika möjligheter att sysselsättas.
 • Romska barn mobbas mer än andra barn i skolan.
 • Särskilda villkor ställs för romska familjer då de hyr en bostad/ingen hyresbostad beviljas alls.
 • Det är lätt hänt att en romsk anställd eller kund anklagas först för en stöld som sker på en arbetsplats eller i en butik.

 

Samer

 • Kommunen vägrar erbjuda dagvård eller äldrevård på samiska, även om den har tillräckliga resurser för detta.
 • Hatprat om samer på Internet.
 • Samiska ungdomar upplever att de diskrimineras på grund av deras kulturella bakgrund.

 

Invandrare

 • Rasistiska skällsord och våld på offentliga platser mot personer som hör till synliga minoriteter (mörkhyade och andra med ett utseende som avviker från majoritetsbefolkningens utseende).
 • Krav på språkkunskaper ställs i ett arbete där språkkunskap inte är nödvändigt för att utföra arbetet.
 • En person med ett främmande namn eller som talar finska med brytning har svårare att sysselsätta sig jämfört med urfinländare.

 

Personer med funktionsnedsättning

 • En rullstolsburen person har inte tillträde till icke-tillgängliga butiker, arbetsplatser eller klassrum, trots att tillträde vore möjligt att ordna med rimliga åtgärder.
 • Personer med nedsatt hörsel hör inte debatten i bullriga mötesomgivningar och nekas användning av induktionsslingor.
 • En synskadad kan inte delta i ett inträdesprov till ett universitet, eftersom provet grundar sig på att den som avlägger provet kan se, trots att själva studiebanan och studierna är möjliga för honom eller henne.

 

Sexuella minoriteter

 • En person vågar inte berätta om en partner av samma kön för sin arbetsgemenskap av rädsla för diskriminering.
 • Homosexuella utsätts för hatbrottslighet.
 • En ung person/vuxen som hör till en sexuell minoritet tvingas höra kränkande skämt i skolan/på arbetsplatsen.

 

Barn och unga

 • Barn och unga hörs inte då beslut som gäller deras liv fattas.
 • De unga är i sämre ställning på arbetsmarknaden.
 • Diskriminering, mobbning och sexuellt trakasseri förekommer i skolorna.

 

Åldringar och ålderstigna personer

 • Åldringar upplever att de ses som sjuka personer eller att de inte kan påverka avgöranden som gäller deras eget liv.
 • Ålderstigna personer diskrimineras på arbetsmarknaden.
 • Åldringars behov förbises i planeringen av e-tjänster.

 

Grupper av personer med religiösa eller icke-religiösa övertygelser

 • Omständigheter som anknyter till en persons klädsel eller religionsutövande ses som ett hinder för att arbeta, då de i själva verket inte utgör något hinder.
 • Personer som hör till religiösa minoriteter möter fördomar och har svårare att hitta jobb.
 • Hatbrottslighet (våld och skadegörelse) riktar sig mot religiösa minoriteter.

 

Mångbottnad diskriminering

 • En romsk åldring diskrimineras såväl på grund av han eller hon är rom och samtidigt en åldring.
 • En invandrare med funktionsnedsättning väljs inte till en arbetskraftspolitisk integrationskurs, eftersom han eller hon anses ha sämre sysselsättningsmöjligheter än andra.
 • Barn med invandrarbakgrund löper större risk att mobbas i dagvården eller i skolan.
 • Partnern till en åldring som hör till en sexuell minoritet erkänns inte som en familjemedlem i sjuk- eller äldrevården.