Befolkningsrelationer påverkar oss alla

Goda relationer mellan befolkningsgrupper är en faktor som påverkar den samhälleliga verksamheten och förtroendet människor emellan och som kan uppställas som ett mål vid planeringen av nästan all verksamhet som berör människors vardag. Det är särskilt viktigt att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper då man behandlar frågor som gäller integrering, säkerhet och utslagning.

Politiken för goda relationer mellan befolkningsgrupper gäller hela befolkningen och har samband med främjandet av likabehandlingen av alla människor. När man talar om befolkningsgrupper är det viktigt att komma ihåg att människor inte endast är representanter för olika samhälleliga grupper (såsom etniska grupper, religiösa grupper eller grupper av funktionshindrade o.s.v.) utan har flera betydelsefulla relationer som ger dem en koppling till omvärlden.

Till de centrala delarna av arbetet med politiken för goda relationer mellan befolkningsgrupper hör bland annat att påverka attityderna, trygga säkerheten för människor som hör till olika befolkningsgrupper, vidta åtgärder inom olika politikområden för att öka och förbättra interaktionen mellan grupper, utnyttja olika konfliktlösnings- och medlingsförfaranden, förebygga boendesegregation och vidta åtgärder för att stödja olika befolkningsgruppers delaktighet.