<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Policy Brief-serien Diskriminering i Finland 

Policy Brief-serien Diskriminering i Finland samlar ihop den senaste forskningen i frågor som gäller diskriminering och likabehandling.

Varje del i serien fokuserar på ett aktuellt tema och innehåller policyrekommendationer som gäller temat i fråga. Serien ges ut av justitieministeriet och är avsedd speciellt för beslutsfattare, politiker, journalister, tjänstemän och andra sakkunniga.

Delarna finns även på finska och engelska. 

2/2021 Konsekvenser av coronapandemin för tillgodoseende av likvärdighet

Konsekvenserna av coronapandemin ska även granskas med tanke på likvärdigheten: hur pandemin och åtgärderna för att bekämpa den samt åtgärderna efter pandemin påverkar livet för människor med olika bakgrund och tillgodoseendet av människornas rättigheter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt situationen för utsatta personer, till exempel äldre och personer med funktionsnedsättning, barn och unga samt olika minoriteter.

 

 

1/2019 Diskriminering på flera grunder

Diskriminering undersöks i allmänhet utgående från en enda diskrimineringsgrund, men i praktiken kan en individ bli diskriminerad på grund av flera personliga egenskaper. Då talar man om diskriminering på flera grunder. Genom att identifiera detta fenomen kan man bättre förebygga olika diskrimineringssituationer. 

1/2018 Trakasserier är diskriminering

Trakasserier av olika slag har vittgående konsekvenser för hela samhället, eftersom de orsakar offren en känsla av otrygghet, undergräver den psykiska hälsan och bryter ner förtroendet för myndigheter. Enligt diskriminerings- respektive jämställdhetslagen utgör trakasserier förbjuden diskriminering. Myndigheterna, arbetsgivarna och läroanstalterna är skyldiga att såväl förebygga och ingripa i trakasserier som främja jämställdhet mellan könen och likabehandling.