<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

VAD ÄR STRAFFBART HATRETORIK PÅ INTERNET?

 

Visste du att hatretorik kan vara ett brott? Det spelar ingen roll om det framförs personligen eller på internet. På nätet gäller samma lagar som överallt i samhället. Ibland är det svårt att veta när det är fråga om ett brott. På den här sidan får du hjälp när du funderar över om det lönar sig att anmäla hatretorik till polisen. När du gjort en polisanmälan är det polisens uppgift att undersöka fallet.

 

Hatretorik är inte bara prat

Hatretorik är kommunikation som sprider eller hetsar till hat mot en människa eller en grupp. Det kan uttryckas i tal men också i text, bilder, symboler, musik, teckningar och filmer.

 

Hatretorik är förbjudet i lag

En del hatretorik är straffbart. Det betyder att det är förbjudet enligt Finlands strafflag. Straffet för hatretorik kan vara böter eller fängelse.

 

Hatretorik är inte yttrandefrihet

Alla har yttrandefrihet, rätt att uttrycka sina tankar och åsikter, men inom vissa gränser. Yttrandefrihet betyder inte att du kan kränka andra människors rättigheter.

 

Till exempel kritik mot politik hör till en fungerande demokrati. Att hota eller förolämpa en annan människa eller en grupp är däremot inte politisk diskussion.

KÄNNETECKEN FÖR STRAFFBART HATRETORIK

 

Det finns ingen komplett lista över tal eller kommunikation som ska räknas som straffbart hatretorik. Men det finns kännetecken som gör det lättare att känna igen dem.

 

Orsaken är fientlighet eller misstänksamhet

Bakom straffbart hatretorik ligger misstänksamhet eller fientlighet mot någon grupp. Straffbart hatretorik riktar sig mot en egenskap hos en människa eller en grupp.

I strafflagen nämns följande egenskaper:

 • ras
 • hudfärg
 • härstamning
 • nationellt eller etniskt ursprung
 • religion eller övertygelse
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning
 • kön
   

Objektet är en människa eller en grupp

Straffbart hatretorik kan rikta sig mot en enskild människa eller en folkgrupp. Om hatretoriken riktar sig mot en enskild människa är det fråga om till exempel ärekränkning eller olaga hot.

Om hatretoriken riktar sig mot en grupp kallas det hets mot folkgrupp.

 

Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp har följande kännetecken:

 • Meddelandet som innehåller hatretorik har en publik, dvs. läsare eller mottagare. Meddelandet har spridits bland allmänheten eller publicerats så att allmänheten kan se det. Sådana meddelanden är till exempel inlägg på sociala medier eller bloggar. Det är också straffbart att länka till sådant material.
 • Meddelandet är tillgängligt för ett tillräckligt stort antal människor. Läsarna kan också finnas i en sluten grupp på sociala medier, om gruppen är tillräckligt stor eller om vem som helst kan gå med i den genom att registrera sig.
 • I meddelandet används uttryck där man hotar, hånar eller talar nedsättande om någon grupp. Av meddelandet framgår att den som skrivit det godkänner, eller önskar, våld mot eller diskriminering av någon grupp.
 • Ett kännetecken på hets är också att man jämför människor med djur eller parasiter.
 • I meddelandet önskar den som skrivit det att en person som hör till någon grupp blir offer för våld.
 • I meddelandet kallas personer som hör till någon grupp för allmänt kriminella eller mindre värda, eller så används förnedrande uttryck om dem.

 

Hatretorik som riktar sig mot en enskild person

Det finns inga särskilda regler för när hatretorik som riktar sig mot en enskild människa är straffbart. Det kan handla om vilket brott som helst som grundar sig på misstänksamhet eller fientlighet mot en viss grupp. De vanligaste brotten mot enskilda människor på nätet är olaga hot och ärekränkning.

 

Vad betyder olaga hot?

Olaga hot betyder att man hotar en annan människa så att den hotade har anledning att frukta att hens egen eller någon annans säkerhet är i allvarlig fara. Till exempel att den som skrivit meddelandet i sociala medier hotar en annan människa med våld.

 

Vad betyder ärekränkning?

Det är fråga om ärekränkning när den som skrivit meddelandet sprider falsk information eller antydningar som orsakar skada eller lidande. Till exempel att en bloggare påstår att en viss person har gjort sig skyldig till ett brott.

GÖR SÅ HÄR NÄR DU UTSÄTTS FÖR STRAFFBART HATRETORIK

GÖR SÅ HÄR NÄR DU MISSTÄNKER ATT DU SETT STRAFFBART HATRETORIK

 

Om du ser hatretorik på någon webbplats kan du göra en polisanmälan om det med blanketten för nättips (https://www.poliisi.fi/nattips) på nätet. Med blanketten för nättips kan du göra en anmälan anonymt. Domstolen beslutar från fall till fall om det är fråga om en straffbar handling.

 

För barn

Information, hjälp och tipps, om du utsätts för hatretorik.

Läs mera>

För fostraren

Material för att ta upp hatretorik.

Läs mera>

ÄVEN TRAKASSERIER ÄR FÖRBJUDET

Hatretorik förekommer ofta i samband med trakasserier. Även trakasserier förbjuds i lag, i synnerhet i diskrimineringslagen och jämställdhetslagen.

 

Vad betyder trakasserier?

Trakasserier kan vara till exempel mobbning på arbetsplatsen, i skolan eller i kundsituationer. Trakasserier är situationer där någon beter sig på ett kränkande, nedsättande eller hotfullt sätt mot dig.

Mer info om trakasserier finns på diskrimineringsombudsmannens webbplats (https://www.syrjinta.fi/web/SV/).

 

Vad betyder sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier kan vara till exempel aggressivt eller grovt tal (till exempel att någon kallar dig bög eller hora) eller att någon föreslår sex. Det kan också vara att någon rör dig utan din tillåtelse.

Med sexuella trakasserier skapar man en hotfull, hatisk, kränkande eller förnedrande stämning.

 

Vad betyder trakasserier på grund av kön?

Trakasserier på grund av kön ansluter sig till kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Det innebär beteende som syftar till att håna och förnedra en annan människas kön.

 

Trakasserier på grund av kön är inte sexuellt till sin natur.

Med trakasserierna skapar man en hotfull, hatisk, kränkande eller förnedrande stämning.

På jämställdhetsombudsmannens webbplats (https://www.tasa-arvo.fi/web/SV/) kan du läsa mer om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

 

Projektet Against Hate har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap. De åsikter som uttrycks här är författarnas egna, och europeiska kommissionen kan inte ta ansvar för hur materialet kan komma användas.