TRUST - Goda relationer mellan olika befolkningsgrupper i Finland

 

Projektet TRUST strävar efter att främja modellen för goda relationer mellan olika befolkningsgrupper genom att förankra den bland målgrupperna, som t.ex. riksomfattande myndigheter, kommunala ledamöter och anställda samt aktörer inom tredje sektorn.

Projektet baserar sig på den referensram för goda relationer mellan olika befolkningsgrupper som utvecklats i Storbritannien. I referensramen har identifierats fyra delområden som är centrala med tanke på relationerna. Dessa fyra delområden är attityder, trygghetskänsla, växelverkan och delaktighet. Delområdena kan utnyttjas både för att mäta relationerna mellan olika befolkningsgrupper och för att påverka dem. 

Trust-projektet inleddes 2016. Under den första fasen var verksamheten inriktad på verksamhetsmiljön för flyktingförläggningar på sju pilotorter. Projektarbetare reste runt och höll kurser om, diskuterade och talade om vikten av goda relationer mellan olika befolkningsgrupper för en fredlig samexistens och förebyggande av konflikter.

Projektets andra fas har bestått av att främja modellen för goda relationer mellan befolkningsgrupper bland olika aktörer. Avsikten är att göra modellen klarare genom att skapa verktyg för ett arbete som påverkar relationerna och genom att göra budskapet om goda relationer mellan olika befolkningsgrupper klarare. Modellen lämpar sig för arbete bland alla befolkningsgrupper, men i Trust-projektet har fokus varit lagt på faktorer som påverkar integrationen av invandrare.

Trust-projektet är en fortsättning på det EU-finansierade projektet Good Relations, som förde med sig modellen för goda relationer mellan olika befolkningsgrupper till Finland. Projektet genomförs av justitieministeriet och huvudfinansiär för projektet är arbets- och näringsministeriet. Trust fortsätter arbetet med att utveckla modellen fram till slutet av 2018. 

Läs mera: http://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=OM001:00/2016