Vad inverkar på relationerna?

Svaret på denna fråga är kort: Allt. Men svaret är allt annat än enkelt.

Befolkningsrelationerna finns med i allas vardagsliv, i offentliga rum där vi rör oss och i de mänskliga relationer vi skapar. Uppnåendet av faktisk likabehandling av människor i olika befolkningsgrupper beror på deras sociala ställning, medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter att påverka frågor som gäller deras eget liv. 
Alla delområden (attityder, säkerhet, växelverkan och delaktighet) som inverkar på relationerna interagerar samtidigt och det är motiverat att betrakta dem som en helhet för att följderna ska bli synliga. Följande exempel visar relationernas effekter i människors liv:

Goda relationer

Jenny är 40 år och ingenjör inom telekommunikation. Allt sedan hon var barn har hennes föräldrar, släktingar och lärare stött hennes vilja att studera och idrotta aktivt. Jenny har spelat i sittande volleyboll-laget i tre paraolympiska spel. Under studietiden var det ibland svårt för henne att ta sig till föreläsningslokalerna eftersom läroanstalten inte var helt tillgänglig. Men med hjälp av en personlig assistent och studiekamraterna gick studierna framåt och hon var också en aktiv medlem i studerandeorganisationen. Jenny har också efter att hon blev färdig drivit frågor som gäller studerande med funktionsnedsättningar. Hon kan röra sig obehindrat på kontoret i rullstol och upplever att hon är en jämlik medlem i den nuvarande arbetsgemenskapen.

Dåliga relationer 

Axel har nyss hoppat av yrkesskolan. För sjuttonåringen kändes skolgången helt onödig och studierna var inte heller till någon hjälp för föräldrarna. Nu är båda arbetslösa och hemma råder det ofta brist på det mesta. Det kändes frustrerande för Axel när klasskamraterna hade nya kläder och häftiga ryggor. Telefonen var ändå relativt ny, Axel köpte den efter en kort karriär som reklamutdelare; varför ska man nu jobba hela tiden? Axel är inte intresserad av samhällsfrågor och känner ingen särskild samhörighet med sina jämnåriga eftersom de inte har en aning om hur svårt livet på riktigt är. Axel spelar hellre för sig själv än utsätter sig för andras kritik. I spelvärlden kan han glömma tröstlösheten runt omkring sig och känna sig del av en virtuell gemenskap.

Indikatorer för goda relationer

Goda relationer omfattar fyra delområden vilkas sammantagna effekt ger möjlighet att bedöma och bearbeta relationerna. Delområdena är attityder, upplevd trygghet, interaktion och delaktighet. För de mätinstrument som har tagits fram i Storbritannien har man utvecklat indikatorer för olika delområden som kan mätas för en mer preciserad bild av relationerna. Olika aktörer har möjlighet att medvetet påverka relationerna genom att i sin egen verksamhet beakta indikatorerna, antingen genom att planera verksamheter med direkt inverkan på relationerna mellan befolkningsgrupperna eller genom att lägga särskild vikt vid den befintliga verksamhetens relationspåverkande effekt. 

Här beskrivs de använda indikatorerna delområdesvis: