<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Syrjintä Suomessa -Policy Briefit

Syrjintä Suomessa -Policy Brief kokoaa yhteen viimeisintä tutkimustietoa syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Kukin Policy Brief -sarjan osa keskittyy tarkastelemaan yhtä ajankohtaista teemaa ja tarjoaa siihen liittyviä politiikkasuosituksia. Oikeusministeriön julkaisema sarja on suunnattu erityisesti päättäjille, poliitikoille, toimittajille, virkahenkilöille ja muille asiantuntijoille.

Julkaisut ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. 

2/2021 Koronapandemian vaikutukset yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Koronapandemian vaikutuksia on tarkasteltava myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta: miten pandemia ja sen torjumiseksi tehtävät toimet sekä jälkihoito vaikuttavat eritaustaisten ihmisten elämään ja oikeuksien toteutumiseen. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten – kuten iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden, lasten ja nuorten sekä eri vähemmistöjen – tilanteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Julkaisun kannesta kuvakaappaus, jossa näkyy julkaisun otsikko: Koronapandemian vaikutukset yhdenvertaisuuden toteutumiseen

 

1/2021 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen Suomessa

Euroopan unionin perusoikeusviraston laajan kyselytutkimuksen ja muiden viimeaikaisten selvitysten tulokset kertovat seksuaali- ja sukupuoli-vähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta Suomessa eri elämänalueilla. HLBTI-ihmiset kokevat asenteiden heitä kohtaan muuttuneen myönteisempään suuntaan, mutta samalla esille nousee yhä useita epäkohtia esimerkiksi työelämässä, koulutuksessa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

2/2020 Myönteisten ryhmäsuhteiden edistämiskeinot


Ennakkoluulot ja syrjintä estävät myönteisten väestösuhteiden kehittymisen ja ihmisten oikeuksien ja tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumisen. Tämä katsaus kokoaa yhteen tietoa erilaisista tutkimusnäyttöön perustuvista menetelmistä, joilla voidaan puuttua eri ihmisryhmiin kohdistuviin ennakkoluuloihin.

 

1/2020 Kestävän kehityksen tavoitteet ja syrjinnän seuranta

YK:n Agenda2030 ja sen sisältämät kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät monin tavoin syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa onkin kehitettävä niin indikaattoreita kuin tietolähteitäkin, jotka tekevät vahvemmin näkyväksi syrjintätilanteen ja siinä tapahtuvat muutokset Suomessa.

1/2019 Moniperusteinen ja intersektionaalinen syrjintä

Syrjintää tarkastellaan yleensä vain yhden syrjintäperusteen näkökulmasta, mutta käytännössä yksilö voi joutua syrjityksi usean ominaisuutensa vuoksi. Silloin puhutaan moniperusteisesta syrjinnästä. Sen tunnistaminen auttaisi ehkäisemään paremmin erilaisia syrjintätilanteita.

 

1/2018 Häirintä on syrjintää

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Viranomaisilla, työnantajilla ja oppilaitoksilla on velvollisuus ennaltaehkäistä ja puuttua häirintään sekä edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.