<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuussuunnitelman on tärkeä perustua organisaation keräämään tietoon, jotta se vastaa aidosti organisaatiossa havaittuihin tarpeisiin yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Suunnitelman laatiminen käynnistyy arvioinnilla, jossa organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon eri syrjintäperusteet (ks. alla). 

Lähtötilanteen arvioinnissa voidaan hyödyntää organisaation valmiiksi käytettävissä olevaa tietoa, kuten henkilöstökyselyjä ja asiakaspalautteita – tietosuojaan liittyviä kysymyksiä unohtamatta. Kartoituksessa voi myös hyödyntää esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa.
Kaikki syrjintään ja epäasiallisiin tilanteisiin liittyvät kohdat eivät kuitenkaan tule aina riittävästi esiin, ellei niistä kysytä erikseen. Siksi on suositeltavaa toteuttaa erillinen yhdenvertaisuutta tarkasteleva arviointi, johon pyydetään vastauksia tilannekohtaisesti esimerkiksi henkilöstöltä, sidosryhmiltä ja asiakkailta. 

Yhdenvertaisuuden arviointiin soveltuvia menetelmiä on kerätty Finlexin Yhdenvertaisuuden arviointi -sivulle.

Mikä on syrjintäperuste? 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näitä henkilöön liittyviä syitä kutsutaan syrjintäperusteiksi. 

Mitkä ovat väestöryhmiä?
Väestöryhmillä tarkoitetaan hyvin laajasti ominaisuuksia, joiden mukaan ihmisiä voidaan ryhmitellä myös eri syrjintäperusteiden mukaan. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä vammaiset henkilöt. 

Väestöryhmistä puhuttaessa on tärkeä muistaa, että ihmiset eivät ole pelkästään erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien edustajia, vaan heillä on useita merkityksellisiä suhteita, joiden kautta oma identiteetti ja yhteys ympäristöön syntyy.

Vinkki 

Yhdenvertaisuuden arviointi voi perustua useisiin tiedonkeruun menetelmiin ja lähteisiin, kuten:

  • kartoitukseen siitä, miten olemassa olevat strategiat ja ohjeet huomioivat yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyyskysymyksiä
  • toimintaympäristöä ja asiakaskuntaa kuvaaviin tilastoihin ja aineistoihin
  • henkilöstöä koskeviin tilastoihin ja aineistoihin
  • toiminnan laatua kuvaaviin indikaattoreihin ja muihin tulosohjausaineistoihin
  • asiakaspalautteisiin
  • toimintaa koskeviin kanteluihin
  • henkilöstölle ja asiakkaille suunnattuihin yhdenvertaisuuskyselyihin
  • eri ryhmien konsultaatioon
  • muihin erillisselvityksiin, kuten esteettömyyskartoituksiin ja säädösvalmistelun seurantaan.

Ryhmäkohtainen arviointi

Ryhmäkohtaisen arvioinnin ideana on pohtia, onko eri taustoista tulevilla henkilöillä yhdenvertaiset mahdollisuudet työskennellä ja edetä työuralla organisaatiossa tai käyttää sen tuottamia palveluita. 

Arvioinnin tekemisen edellytyksenä on, että organisaatiossa on riittävästi tietoa ja osaamista väestöryhmien erityiskysymyksistä. Tietoisuutta voidaan lisätä esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa ja ottamalla arviointiin mukaan yhdenvertaisuuden asiantuntijoita. 
Arvioinnin alkuun pääsemistä voi helpottaa taulukossa esitettyjen esimerkkikysymysten pohtiminen. Huomioi myös moniperusteinen syrjintä.

Arvioinnin kohde Henkilöstön yhdenvertaisuus Toiminnan yhdenvertaisuus
Ikä Ovatko eri ikäiset työntekijät yhdenvertaisessa asemassa työpaikalla? Tunnistetaanko eri ikäisten tarpeet palveluissa?

Alkuperä ja kansalaisuus
Onko etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla työnhakijoilla yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi avointa työpaikkaa täytettäessä?

Onko esimerkiksi romanien yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä pohdittu suunnitelman toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa? 

Kieli     Millaisin toimenpitein monikielisten työntekijöiden suomen tai ruotsin kielen taitoa tuetaan? Onko organisaation ulkoinen viestintä saavutettavaa eri kieliryhmille? 
Uskonto ja vakaumus Onko työntekijöiden lomasuunnittelussa huomioitu eri uskontokuntia edustavien juhlapyhiä? Huomioidaanko eri uskontoihin kuuluvien erityistarpeita palveluissa?
Mielipide, poliittinen toiminta ja ammattiyhdistystoiminta Voiko mielipide, poliittinen toiminta tai luottamushenkilönä toimiminen vaikuttaa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin työuralla etenemisessä? Ovatko palvelut yhdenvertaisia riippumatta mielipiteestä tai poliittisesta toiminnasta?
Perhesuhteet Tunnistetaanko työpaikalla perhesuhteiden moninaisuus (esimerkiksi sateenkaariperheet)? Tunnistetaanko palvelussa perhesuhteiden moninaisuus (esimerkiksi sateenkaariperheet)?
Terveydentila Voidaanko työpaikalla tehdä tarvittavia joustoja, jotta terveydentila ei muodostu esteeksi yhdenvertaisille mahdollisuuksille työpaikalla ja työuralla etenemiselle?    Millaisin toimenpitein asiakkaiden terveydentilaan liittyviä erityiskysymyksiä huomioidaan?
Vammaisuus Ovatko yhteiset tilat esteettömiä? Onko palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta selvitetty erilaisten vammaisryhmien näkökulmasta?
Seksuaalinen suuntautuminen Voiko seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö olla avoimesti oma itsensä työpaikalla? Onko palvelusuunnittelussa kiinnitetty huomiota seksuaalivähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisuuteen?

Lähde: yhdenvertaisuus.finlex.fi