<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Suunnittelun muistilista

1. Johdon tuki luo perustan vaikuttavalle yhdenvertaisuussuunnitelmalle

Yhdenvertaisuustyöllä tulee olla organisaation johdon tuki, jotta työ on aidosti vaikuttavaa.  

Tuki näkyy esimerkiksi

 • yhdenvertaisuussuunnitteluun ja sen toteutukseen annetuissa resursseissa
 • organisaation arvoissa 
 • jaettuna ymmärryksenä siitä, että yhdenvertaisuuden edistäminen tukee henkilöstön hyvinvointia ja organisaation kehitystä.

Johdon tulee kannustaa henkilöstöä käymään jatkuvaa yhdenvertaisuuteen liittyvää arvokeskustelua sekä seurata yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä, joilla puututaan esiin tulevaan syrjintään ja häirintään.

2. Osallistaminen mahdollistaa merkityksellisen yhdenvertaisuussuunnitelman

Merkityksellinen yhdenvertaisuussuunnitelma syntyy, kun valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan otetaan mukaan osallistujia organisaation sisältä ja sidosryhmistä. 

Osallistaminen näkyy esimerkiksi

 • valmistelu- ja toimeenpanoryhmän kokoonpanon moninaisuudessa
 • valittujen toimenpiteiden kirjossa
 • toimenpiteissä, jotka vastaavat arvioinnissa tunnistettuihin ongelmiin toteutuskelpoisilla ratkaisuilla.

Sidosryhmien osallistaminen ja kuuleminen on erityisen tärkeää suunniteltaessa organisaation ulospäin suuntautuvaan toimintaan liittyvää yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

3. Viestintä tuo suunnitelmalle näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

Viestinnän merkitys korostuu, kun yhdenvertaisuussuunnitelma otetaan työkaluksi, jolla aktiivisesti pyritään luomaan tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. Samalla organisaatio viestii omista arvoistaan.

Viestinnällisillä keinoilla suunnitelmalle saadaan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 

 • suunnitteluprosessin käynnistyessä
 • arvioinnin toteutuksessa ja tuloksien viestinnässä
 • suunnitelman hyväksymisessä ja toteuttamisessa
 • tietoisuuden lisäämisessä suunnitelmasta ja yhdenvertaisuussuunnittelun tärkeydestä.

4. Jatkuva seuranta edistää yhdenvertaista toimintakulttuuria

Suunnitelman toteutumista on syytä seurata jatkuvana käytäntönä, ei ainoastaan päivityksen yhteydessä. 

Jatkuvan seurannan kautta on mahdollista

 • tunnistaa ja puuttua toteutuksen aikana ilmenneisiin ongelmiin
 • saada tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta
 • keskustella henkilöstön kanssa toteutukseen liittyvistä vaikeuksista.

Jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että suunnitelma toimii käytännön työn tukena ja edistää osaltaan organisaation tavoitteita yhdenvertaisesta toimintakulttuurista.

Vinkki 
Yhdenvertaisuussuunnitelma on yhdistettävissä organisaation muihin suunnitelmiin kuten tasa-arvosuunnitelmaan. Yhdenvertaisuusnäkökulma tulee tässäkin tapauksessa huomioida lähtötilanteen arvioinnissa ja suunniteltaessa tarvittavia toimenpiteitä.