Perusoikeusbarometri 2019 tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 30.11.2018
 

1.Rekisterinpitäjä


Rekisterin rekisterinpitäjä on Oikeusministeriö, y-tunnus 0245974-7

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Panu Artemjeff

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Panu Artemjeff

Oikeusministeriön tietosuojavastaava on Johanna Järvinen

Osoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto / PB 25, 00023 Statsrådet / P.O. Box 25, 00023 Government

 

 

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Perusoikeusbarometri 2019.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan, jotta tutkimuksen otokseen kuuluville henkilöille voidaan lähettää kutsu osallistua tutkimukseen. Otokseen valikoituvat henkilöt poimitaan satunnaisotannalla ruotsin, venäjän ja arabian kielisten ryhmistä. Henkilötietoja ei käytetä tutkimusaineiston analyysissa.

 

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Perusoikeusbarometrin 2019 kerättyjen henkilötietojen käsittely on perusteltua yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (GDPR 6 artikla, momentti 1e). Oikeusministeriön toimialaan kuuluu valtioneuvosten ohjesäännön 14 § perusteella yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja osana tehtävää, ministeriö kerää tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä. Oikeusministeriö vastaa myös oikeusministeriön työjärjestyksen 24 § perusteella perusoikeuspolitiikan suunnitteluun, toimeenpanoon ja seurantaan liittyvistä tehtävistä.  

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka on poimittu Perusoikeusbarometrin 2019 väestöotokseen.

Perusoikeusbarometrin 2019 rekisteri koostuu kahdesta osa-aineistosta, jotka sisältävät eri tyyppisiä henkilötietoja. Osa-aineistot ovat otosaineisto ja tutkimusaineisto.

Alla on lueteltu kunkin osa-aineiston sisältämät tiedot tai tietotyypit ja aineiston käyttötarkoitus. Suorat tunnistetiedot on merkitty asteriskilla (*).

 

1. Otosaineisto: tiedot otoshenkilöiden tavoittamista varten

Väestörekisterikeskuksesta saadut tiedot: nimi*, osoite*, äidinkieli, sukupuoli, syntymäaika
Bisnode Oy:n ja Fonecta Oy:n rekistereistä saadut tiedot: puhelinnumero(t)*;
Otosaineistoa käytetään kutsukirjeiden lähettämiseen otoshenkilöille ja vastausasteiden väestöryhmittäiseen raportointiin.

2. Tutkimusaineisto: vastaajan kyselyssä antamat vastaukset

Kysely ei sisällä suoran tunnistamisen mahdollistavia kysymyksiä. Tutkimuksella selvitetään muun muassa kyseisten väestöryhmien syrjintäkokemuksia sekä näkemyksiä ja tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa, ja verrataan saatuja tuloksia FRA:n toteuttaman väestökyselyn tuloksiin. Kiinnostuksen kohteena ovat seuraavat perus- ja ihmisoikeuksien kannalta keskeiset osa-alueet:

1. Henkilökohtainen turvallisuus

2. Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus

3. Tietoisuus oikeuksista ja velvollisuuksista

4. Arkipäivän kokemukset

5. Teknologian käyttö

6. Koettu syrjintä

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vastaaja voi valita vastaako vai ei tutkimuslomakkeessa oleviin kysymyksiin. Kysymykset jakautuvat taustakysymyksiin ja varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Taustakysymyksinä kysytään seuraavia henkilöön liittyviä tekijöitä: ikä, sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu, työllisyystilanne, syntymämaa, perhemuoto, seksuaalinen suuntautuminen, koulutusaste, koettu terveydentila, uskonto, kuuluminen etniseen vähemmistöön, asuinympäristö (kaupunki-maaseutu). Tutkimuskysymyksissä kysytään syrjintäkokemuksista seuraavien henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella: ikä, sukupuoli, vammaisuus, ihon väri, alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen ilmaisu, lihavuus tai muu syy.

 

Osa-aineistojen henkilötietojen säilytysajat on kuvattu kohdassa 8.

Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista, eikä vastaamatta jättäminen aiheuta seuraamuksia väestöotokseen valitulle. Tutkimuksessa kerätään vain tietoja, jotka ovat Perusoikeusbarometrin kannalta tarpeellisia, ja vain tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. Vastauksiin ei yhdistetä tietoja vastaajista mistään muista lähteistä, kuten Oikeusministeriön sisäisistä tai ulkoisista rekistereistä.

Vastaajilla on oikeus päästä heitä koskeviin tietoihin sekä oikeus jälkikäteen ilmoittaa, että tietoja ei saa käsitellä.

Kaikki Perusoikeusbarometrin tutkimusaineistosta tehtävät tutkimukset ovat tilastollisia tutkimuksia. Niiden kiinnostuksen kohteena eivät ole yksittäiset ihmiset, vaan erilaiset tilastolliset tunnusluvut, kuten keskiarvot, jakaumat ja niiden alueittaiset ja väestöryhmittäiset vaihtelut. Tulokset julkaistaan erilaisina taulukoina ja kaavioina, joista ei voida erottaa yksittäisen vastaajan vastauksia tai päätellä vastaajien henkilöllisyyttä.

 

6. Henkilötietojen käsittelijät

Oikeusministeriö vastaa rekisterinpitäjänä Perusoikeusbarometrin suunnittelusta, tulosten raportoinnista ja tutkimusaineiston käytöstä. Oikeusministeriö ei käsittele henkilötietoja tutkimuksen missään vaiheessa.  

Tutkimuksen aineistonkeruu on ulkoistettu seuraaville tahoille:

Taloustutkimus etsii otoshenkilöiden puhelinnumerot (alihankkijoina Bisnode ja Fonecta), painaa (alihankkijana Savion Kirjapaino Oy) ja postittaa saatemateriaalit otoshenkilöille, tarjoaa tukipalvelun vastaajille ja seuraa kertyvän tutkimusaineiston määrää ja laatua.

Taloustutkimus tarjoaa tiedonkeruujärjestelmän, johon tallentuvat sekä kirje- että online-kyselyn vastaukset.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Perusoikeusbarometrin väestöotos saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä (VRK/66/2019-2) Otoshenkilöiden puhelinnumerot haetaan Bisnoden ja Fonecta Oy:n rekistereistä. Tutkimusaineiston sisältämät tiedot ovat vastaajan itsensä antamia tietoja.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Perusoikeusbarometrin 2019 rekisterin henkilötietoja säilytetään seuraavasti (ks. osa-aineistojen kuvaukset kohdassa 5):

1. Otosaineisto hävitetään, kun Perusoikeusbarometrin aineistonkeruu on päättynyt ja kerätyn aineiston laaduntarkastelut on tehty. Otosaineisto hävitetään sekä tutkimukseen vastanneiden, että vastaamatta jättäneiden henkilöiden osalta. Vastaamatta jättäneestä henkilöstä ei tämän jälkeen ole enää jäljellä mitään henkilötietoja rekisterissä. Vastanneista henkilöistä ei jää mitään tunnistettavia henkilötietoja.

2. Oikeusministeriö säilyttää anonymisoitua tutkimusaineistoa toistaiseksi.

 

9. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.