Perusoikeusbarometri

 

Mistä on kyse?

Perusoikeusbarometri on oikeusministeriön ja ihmisoikeuskeskuksen tutkimushanke (OM11/014/2017), jossa selvitetään vammaisten henkilöiden ja eri kielivähemmistöjen näkemyksiä ja kokemuksia valikoiduista perusoikeuksista. Tutkimus on osa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman (Katso oikeusministeriön julkaisu 9/2017) toimeenpanoa ja   toteutetaan Perusoikeusbarometri 2019 -verkkokyselynä. Tutkimuksen teknisestä toteuttamisesta vastaa Taloustutkimus Oy ja kyselyn tulosten analysoinnista Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Perusoikeusbarometri 2019 –kyselyllä kerätään tietoa kansallisen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan kehittämisen tueksi.
 

Tutkimuksen otanta

Perusoikeusbarometrin väestöotos kerätään satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä (VRK/66/2019-2) sekä KELA:n etuuksien saajia koskevasta rekisteristä. Tutkimusaineiston sisältämät tiedot ovat vastaajan itsensä antamia tietoja. Verkkokyselyyn vastataan nimettömänä ja vastauksia käsitellään siten, ettei ketään yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa hänen antamiensa vastausten perusteella.
 

Mitä tutkitaan

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri väestöryhmien mielipiteitä, kokemuksia, tietoisuutta sekä käyttäytymistä liittyen seuraaviin perus- ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisiin osa-alueisiin:

1. Henkilökohtainen turvallisuus

2. Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus

3.Tietoisuus oikeuksista ja velvollisuuksista

4. Arkipäivän kokemukset

5. Teknologian käyttö

6. Koettu syrjintä

Tutkimuksessa käytettävä kyselypatteristo on laadittu Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) Fundamental Rights Survey (FRS) –tutkimusta varten ja niitä on testattu kaikissa EU:n jäsenmaissa suoritetun FRS-pilottitutkimuksen yhteydessä vuoden 2017 syksyllä. Kyselypatteristoa täydennetään perusoikeusbarometrin osalta YK:n vammaisyleissopimuksen seurantaan kehitetyllä toimintakykymittarilla.

Lisätietoja FRA:n tutkimuksesta löydät täältä:
https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey 


Tutkimuksen tietosuoja

Tutkimuksen toteuttamisessa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyyn liittyviä määräyksiä. Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista, eikä vastaamatta jättäminen aiheuta seuraamuksia väestöotokseen valitulle. Tutkimuksessa kerätään vain tietoja, jotka ovat Perusoikeusbarometrin kannalta tarpeellisia, ja vain tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. Vastauksiin ei yhdistetä tietoja vastaajista mistään muista lähteistä, kuten Oikeusministeriön sisäisistä tai ulkoisista rekistereistä.

Kaikki Perusoikeusbarometrin tutkimusaineistosta tehtävät tutkimukset ovat tilastollisia tutkimuksia. Niiden kiinnostuksen kohteena eivät ole yksittäiset ihmiset, vaan erilaiset tilastolliset tunnusluvut, kuten keskiarvot, jakaumat ja niiden alueittaiset ja väestöryhmittäiset vaihtelut. Tulokset julkaistaan erilaisina taulukoina ja kaavioina, joista ei voida erottaa yksittäisen vastaajan vastauksia tai päätellä vastaajien henkilöllisyyttä.  

Tutkimuksen tietosuojaselosteet löytyvät suomeksi täältä:

Ihmisoikeuskeskuksen tietosuojaseloste
Oikeusministeriön tietosuojaseloste

 

Tutkimuksen aikataulu ja tulosten julkaiseminen

Perusoikeusbarometrin tiedonkeruu toteutetaan maalis-toukokuussa 2019. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2019 loppuun mennessä.   

Lisätietoja tutkimuksesta:

Panu Artemjeff, Oikeusministeriö. [email protected], +358 (0)2 951 50211
Mikko Joronen, Ihmisoikeuskeskus. [email protected],  +358 (0)9 432 3784