Tietosuojaseloste: Perusoikeusbarometri 2019

Laatimispäivä: 22.2.2019

 

 

1.Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Ihmisoikeuskeskus, y-tunnus 0245977-1

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on asiantuntija Mikko Joronen

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Mikko Joronen

Ihmisoikeuskeskuksen tietosuojavastaava on Leena Leikas

Osoite: FI-00102 Eduskunta-Helsinki / FI-00102 Riksdagen-Helsingfors
Puhelin: (09) 4321

Sähköposti: [email protected]

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Perusoikeusbarometri 2019.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan, jotta tutkimuksen otokseen kuuluville henkilöille voidaan lähettää kutsu osallistua Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimukseen. Otokseen valikoituvat henkilöt poimitaan satunnaisotannalla Kelan vammaistukien rekisteristä. Henkilötietoja ei käytetä tutkimusaineiston analyysissa.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimusta varten kerättyjen henkilötietojen käsittely on perusteltua yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (GDPR 6 artikla, momentti 1e). Ihmisoikeuskeskuksen lakisääteisiin (20.5.2011/535) tehtäviin kuuluu:

Edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta
Laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta
Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
Osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
Huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä

Lisäksi Ihmisoikeuskeskuksella yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa lakisääteinen (22.8.2014/674) erityistehtävä edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka on poimittu Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimuksen väestöotokseen. Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimuksen rekisteri koostuu kahdesta osa-aineistosta, jotka sisältävät eri tyyppisiä henkilötietoja. Osa-aineistot ovat: otosaineisto ja tutkimusaineisto.

Alla on lueteltu kunkin osa-aineiston sisältämät tiedot tai tietotyypit ja aineiston käyttötarkoitus. Suorat tunnistetiedot on merkitty asteriskilla (*).

1. Otosaineisto: tiedot otoshenkilöiden tavoittamista varten

KELA:n vammaistukia saavien henkilöiden rekisteristä satunnaisotannalla saadut tiedot: nimi*, osoite*, äidinkieli, sukupuoli, syntymäaika
Otosaineistoa käytetään kutsukirjeiden lähettämiseen otoshenkilöille. KELA postittaa kirjeet eikä luovuta tietoja KELA:n ulkopuolelle.
Otosaineistoa käytetään vastausasteiden väestöryhmittäiseen raportointiin.

2. Tutkimusaineisto: vastaajan kyselyssä antamat vastaukset

Kyselylomake ei sisällä suoran tunnistamisen mahdollistavia kysymyksiä. Tutkimuksella selvitetään muun muassa tutkimuksen kohteena olevien väestöryhmien syrjintäkokemuksia sekä näkemyksiä ja tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa. Tuloksia verrataan Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) toteuttaman väestökyselyn tuloksiin. Kiinnostuksen kohteena ovat seuraavat perus- ja ihmisoikeuksien kannalta keskeiset osa-alueet:

Henkilökohtainen turvallisuus
Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus
Tietoisuus oikeuksista ja velvollisuuksista
Arkipäivän kokemukset
Teknologian käyttö
Koettu syrjintä

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vastaaja voi valita vastaako vai jättääkö vastaamatta tutkimuslomakkeessa oleviin kysymyksiin. Kysymykset jakautuvat taustakysymyksiin ja varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Taustakysymyksinä kysytään seuraavia henkilöön liittyviä tekijöitä: ikä, sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu, työllisyystilanne, syntymämaa, perhemuoto, seksuaalinen suuntautuminen, koulutusaste, koettu terveydentila, uskonto, kuuluminen etniseen vähemmistöön, asuinympäristö (kaupunki-maaseutu). Tutkimuskysymyksissä kysytään syrjintäkokemuksista seuraavien henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella: ikä, sukupuoli, vammaisuus, ihon väri, alkuperä, uskonto tai vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen ilmaisu, lihavuus tai muu syy.

Osa-aineistojen henkilötietojen säilytysajat on kuvattu kohdassa 8.

Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista, eikä vastaamatta jättäminen aiheuta seuraamuksia väestöotokseen valitulle. Tutkimuksessa kerätään vain tietoja, jotka ovat Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimuksen kannalta tarpeellisia, ja vain tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. Vastauksiin ei yhdistetä tietoja vastaajista mistään muista lähteistä.

Vastaajilla on oikeus päästä heitä koskeviin tietoihin sekä oikeus jälkikäteen ilmoittaa, että tietoja ei saa käsitellä.

Kaikki perusoikeusbarometri 2019 -tutkimusaineistosta tehtävät julkaisut ovat tilastollisia tutkimuksia. Niiden kiinnostuksen kohteena eivät ole yksittäiset ihmiset, vaan erilaiset tilastolliset tunnusluvut, kuten keskiarvot, jakaumat ja niiden alueittaiset ja väestöryhmittäiset vaihtelut. Tulokset julkaistaan erilaisina taulukoina ja kaavioina, joista ei voida erottaa yksittäisen vastaajan vastauksia tai päätellä vastaajien henkilöllisyyttä.

6. Henkilötietojen käsittelijät  

Ihmisoikeuskeskus vastaa rekisterinpitäjänä Perusoikeusbarometri 2019 suunnittelusta, tulosten raportoinnista ja tutkimusaineiston jatkokäytöstä. Ihmisoikeuskeskus ei käsittele henkilötietoja tutkimuksen missään vaiheessa.  

Tutkimukseen liittyviä toimintoja on ulkoistettu seuraaville tahoille seuraavasti:

KELA toteuttaa otosaineiston kokoamisen ja postittaa kaikille kutsukirjeen osallistua Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimukseen.
Taloustutkimus Oy tarjoaa tiedonkeruujärjestelmän, johon tallentuvat online-kyselyn vastaukset.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa tutkimusaineiston analyysin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Perusoikeusbarometri 2019 -tutkimuksen väestöotos saadaan KELA:n vammaistuen rekisteristä. Tutkimusaineiston sisältämät tiedot ovat vastaajan itsensä antamia tietoja.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Perusoikeusbarometri 2019 -rekisterin henkilötietoja säilytetään seuraavasti (ks. osa-aineistojen kuvaukset kohdassa 5):

1. KELA:n kokoama otosaineisto hävitetään, kun kutsukirjeet on postitettu ja aineistokeruu sekä kerätyn aineiston laaduntarkastus on toteutettu. Otosaineisto hävitetään sekä tutkimukseen vastanneiden että vastaamatta jättäneiden henkilöiden osalta. Vastaamatta jättäneestä henkilöstä ei tämän jälkeen ole enää jäljellä mitään henkilötietoja rekisterissä. Vastanneista henkilöistä ei jää mitään tunnistettavia henkilötietoja.

2. Ihmisoikeuskeskus säilyttää anonymisoitua tutkimusaineistoa toistaiseksi.

9. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.