Viharikosten määrän kehittyminen Suomessa

Poliisin tietoon tulleita viharikoksia on seurattu jo yli 20 vuotta. Syyttäjien ja tuomioistuinten osalta tietoja on tarjolla rajoitetummin. Kiihottamista kansanryhmää vastaan -rikosnimikkeeseen liittyviä tilastoja sekä poliisin viharikoskoodilla merkitsemiä tapauksia on kuitenkin mahdollista seurata myös tuomioistuimissa.

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana poliisille tehtiin yhteensä 1 165 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Tämä on noin 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suurin osa (69,8 %) rikosilmoituksista sisälsi etniseen tai kansalliseen taustaan kohdistuneita rikoksia. Uhrin uskonnolliseen taustaan perustuvien viharikosten osuus oli 20,2 prosenttia, vammaisuuteen 4,9 prosenttia sekä seksuaaliseen suuntautumiseen 4,1 prosenttia. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvista viharikoksista tehtiin 12 rikosilmoitusta (1,0 %). Poliisi käytti viharikosluokitusta yhteensä 451 rikosilmoituksessa (39 %).

Etniseen tai kansalliseen taustaan perustuneissa tapauksissa oli useimmiten kyse tapauksista, joissa kantaväestöön kuuluvat henkilöt osoittivat ennakkoluuloa ja vihamielisyyttä etnisiä tai kansallisia vähemmistöjä kohtaan. Yleisin rikoslaji oli pahoinpitelyrikos. Tavallisimmin tapahtumapaikkana näissä rikoksissa oli julkinen ulkoilmapaikka, kuten tie, katu tai tori sekä internet.

Uskontoon tai vakaumukseen perustuvien viharikosilmoitusten määrä kasvoi 58 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Näissä rikoksissa yleisimmin kohteena olivat islaminuskoiset, ja noin kolmasosa niistä oli pahoinpitelyrikoksia. Uskontoon perustuvat rikokset tapahtuivat useimmiten internetissä.

Uhrin oletettuun tai todelliseen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvien viharikosilmoitusten määrä nousi viidellä prosentilla. Eniten ilmoitettiin kunnianloukkauksia, joista 57 prosentissa rikoksista epäilty oli asianomistajalle ennestään tuttu.

Vammaisuuteen perustuvia rikosilmoituksia löytyi 57, mikä on 36 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Hieman yli kolmasosa rikoksista oli pahoinpitelyrikoksia, ja epäilty oli useimmiten uhrille tuttu.

Linkki koko julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-815-350-7

 Poliisin viharikoskoodilla merkitsemät käräjäoikeuksien tuomiot vuosilta 2013-2018

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Määrä 24 31 35 50 62 55

 

Vuonna 2018 käräjäoikeuksissa annettiin 55 tuomiota, jotka poliisi oli merkinnyt viharikoskoodilla. Näistä 20:ssä päärikosnimikkeenä oli kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Lisäksi joukossa oli 9 tapausta, joissa oli kyse sovinnosta, syytteestä oli luovuttu tai tapaus oli yhdistetty johonkin toiseen. Tarkasteltavaksi jäi siis 26 tapausta.

Näistä 26:ssa tapauksessa 16:sta päärikosnimikkeenä oli pahoinpitely ja 5:ssä laiton uhkaus.

Enemmistössä tapauksista, joista vihamotiivi kävi ilmi, oli kyse etnisestä taustasta. Lisäksi yhdessä tapauksessa oli kyse uskonnosta ja yhdessä seksuaalisesta suuntautumisesta.

Yhdeksässä tapauksessa oli vaadittu tuomion koventamista vihamotiivin perusteella. Neljässä tapauksessa käräjäoikeus kovensi tuomiota. Kahdessa tapauksessa vihamotiivi liittyi etniseen taustaan, yhdessä uskontoon ja yhdessä seksuaaliseen suuntautumiseen. Tapauksista, joissa vihamotiivin perusteella kovennettiin tuomiota, löytyy tiivistelmät täältä.

Käräjäoikeuksissa ratkaistut kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevat tapaukset vuosina 2013-2018  

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Määrä 4 3 1 5 13 31

 

Vuonna 2018 sellaisia tuomioita, joissa kiihottaminen kansanryhmää vastaan oli päärikosnimike, oli 31.

Yhtä lukuun ottamatta vastaajat tuomittiin syytteen mukaisesti. Yhdessä tapauksessa syyte hylättiin osittain. Hylätyssä syytteessä oli kyse myös liikennerikkomuksesta, ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan syytteen osalta vastaaja tuomittiin syytteen mukaisesti.

Selvässä enemmistössä tapauksista tapahtumapaikkana oli Facebook. Tuomioissa viestien levittämispaikkoina olivat kuitenkin myös Twitter, Youtube, blogi sekä MV-lehti.

Vuonna 2018 annetuista tuomioista on laadittu tiivistelmät, ja ne löytyvät täältä.