Syrjintäkokemukset ja -havainnot

Syrjinnästä puhuttaessa on tehtävä ero sen kahden ulottuvuuden, syrjintätapausten ja syrjintäkokemusten, välille. Molemmat mittaavat syrjintää epätarkasti, sillä syrjinnästä ilmoittaminen ja tuomioiden lukumäärä riippuvat monista muistakin seikoista kuin itse syrjinnän yleisyydestä. Toisaalta syrjinnän kokemus on aina yksilöllinen eivätkä kaikki henkilöt edes tunnista kokemaansa syrjintää. 

Näille sivuille on koottu eri toimijoiden tuottamaa tietoa syrjintäkokemuksista ja -havainnoista. Tietoa on jäsennetty eri väestöryhmien ja eri elämänalueiden mukaan.

 

Työsyrjintä

Monet toimijat keräävät tietoa työsyrjinnästä. Lue yhteenveto siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisessa työelämässä.

Lue yhteenveto

Syrjintä palveluissa

Yhdenvertaisuuden toteutumiseen palveluissa liittyy asenteiden lisäksi digitaalisen saavutettavuuden kysymyksiä.

Lue yhteenveto

Syrjintä kouluissa ja oppilaitoksissa

Kouluissa ja oppilaitoksissa esiintyy myös kiusaamista, häirintää ja syrjintää. Niistä kerätään tietoa monen eri tahon toimesta.

Lue yhteenveto

Syrjinnän seurantajärjestelmän selvityksissä kartoitetut syrjintäkokemukset

 

"Vammaisena olen toisen luokan kansalainen" - Selvitys vammaisten kokemasta syrjinnästä arjessa, 2016

"Usein joutuu miettimään, miten pitäisi olla ja minne olla menemättä" - Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin, 2016

Syrjintä koulutuksessa. Erityistarkastelussa kokemukset yhdenvertaisuuden toteutumisesta opintojen ohjauksessa eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten osalta; Jauhola, Laura & Vehviläinen, Jukka 2015

Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi - Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa; Törmä, S; Huotari, K; Tuokkola, K; Pitkänen, S., 2014 

"Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta" - Selvitys syrjinnän uhrien oikeusturvakeinojen saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta; Aaltonen M., Heino P., Villa S., 2013

Discrimination in the Finnish Labour Market - An Overview and a Field Experiment on Recruitment; Larja L., Warius J., Sundbäck L., Liebkind K., Kandolin I., Jasinskaja-Lahti I., 2012

Yhteiset kentät? Puheita ja tekoja vähemmistöihin kuuluvien nuorten yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun edistämiseksi; Junkala P., Lallukka, K.

Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla - Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa; Huotari K., Törmä S. ja Tuokkola K.

Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa; Kankkunen, Harinen, Nivala, Tapio

Erityisluokka elämänkulussa - Selvitys peruskoulussa erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelämäpoluista; Niemi A-M, Mietola R., ja Helakorpi J.