Upplevelser och observationer av diskriminering

När man talar om diskriminering borde man skilja mellan fenomenets två dimensioner, nämligen diskrimineringsfall och diskrimineringsupplevelser. Bägge är inexakta mått på diskriminering, eftersom anmälan av diskriminering och antalet domar även beror på andra omständigheter än själva diskrimineringens allmänhet. Å andra sidan är upplevelser av diskriminering alltid individuella, och alla personer identifierar inte ens att de blivit diskriminerade. 

På de här sidor har samlats information och data producerats av olika aktörer om upplevelser av diskriminering. Information har strukturerat efter befolkingsgrupper och livsområden. 

 

Statistik om diskriminering

 

Barometern för de grundläggande rättigheterna

Barometern för de grundläggande rättigheterna är ett forskningsprojekt som genomförts av justitieministeriet och Människorättscentret. Barometern undersöker attityder och erfarenheter gällande de grundläggande fri- och rättigheterna dels bland hela befolkningen och dels bland personer med funktionsnedsättning och språkminoriteter (rysk-, arabisk- och svenskspråkiga). 

Den baserar sig på en webbenkät som utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Barometern har utförts som enkätundersökning av Taloustutkimus och Institutet för hälsa och välfärd. 

Resultaten kan inte generaliseras till alla delar eftersom antalet svarande är lågt i vissa respondentgrupper. Dessutom lämnade många enkäten på hälft i vissa respondentgrupper.

Detta verktyg har tagits fram som ett led i projektet Fakta om Diskriminering, som har fått finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014–2020).