Riksdagsvalet 2023: Anvisningar för personer som blivit utsatta för hatretorik eller trakasserier

Hatretoriken tystar ner människor och minskar den politiska delaktigheten.

Det är beklagligt vanligt att riksdagsgruppernas medlemmar och kandidater blir utsatta för hatretorik. 

På denna sida hittar du information om hatretorik och trakasserier och vad du ska göra om du blir utsatt för hatretorik eller trakasserier. 

Vad är hatretorik?

Hatretorik har sin grund i misstro eller fientlighet mot någon grupp människor. Med hatretorik avses kommunikation som sprider eller hetsar till hat mot en enskild person eller grupp av människor på grund av en omständighet som hänför sig till personen. Det kan uttryckas i ord men också i gester, text, bilder, symboler, musik, teckningar och filmer.

Hatretorik kan vara

 • straffbart, dvs. förbjudet enligt strafflagen
 • diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen eller jämställdhetslagen
 • uttalanden som på något annat sätt är allmänt skadliga.

Hatretorik riktas mot någon egenskap hos en människa eller grupp av människor, och som brottsmotiv är det en grund för skärpning av straffet. I synnerhet kvinnor och personer som tillhör minoriteter utsätts för hatretorik.

I strafflagen nämns följande egenskaper:

 • ras
 • hudfärg
 • härstamning
 • nationellt eller etniskt ursprung
 • religion eller övertygelse
 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning.

Hatretorik kan också basera sig på personens kön.

Centrala begrepp

Straffbar hatretorik

Straffbar hatretorik kan riktas mot en människa eller en grupp människor. Om hatretoriken riktar sig mot en människa kan det vara fråga om till exempel ärekränkning eller olaga hot. Om hatretoriken riktar sig mot en grupp människor kan det vara fråga om hets mot folkgrupp.

Trakasserier

I hatretorik ingår ofta trakasserier. Även trakasserier är förbjudet enligt lag, särskilt enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Trakasserier kan vara situationer där någon beter sig på ett kränkande, nedsättande eller hotfullt sätt mot dig.

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Trakasserier på grund av kön

Trakasserier på grund av kön har att göra med kön, könsidentitet eller könsuttryck. Det är beteende som syftar till att håna och förnedra en annan människas kön.

Vad ska man göra om man blir föremål för hatretorik eller trakasserier?

Anmälningar om hatretorik och trakasserier hjälper till att skapa en helhetsbild över situationen. Då kan man ingripa.

Anmälan kan leda till att

 • gärningspersonen straffas
 • gärningspersonen inte upprepar samma brott
 • situationen inte blir allvarligare.

Om hatretoriken eller trakasserierna sker i samband med din politiska verksamhet är det bra att meddela partiet. Många partier har anvisningar och verksamhetsmodeller för medlemmar som blir föremål för trakasserier.

Gör en polisanmälan om du misstänker att det är fråga om brott. Offret eller ett vittne till brottet kan göraen polisanmälan vid vilken polisinrättning som helst. Du kan göra en brottsanmälan på polisens webbplats för mindre brott som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen. I brådskande fall ska du ringa det allmänna nödnumret 112.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om du har utsatts för eller bevittnat diskriminering eller trakasserier på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller en personlig egenskap.

Du kan kontakta jämställdhetsombudsmannen om du har upplevt diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck.

Brottsoffer får stöd och rådgivning av Brottsofferjouren.