Eduskuntavaalit 2023: Ohjeita vihapuheen tai häirinnän kohteelle

Vihapuhe vaientaa kohteitaan ja vähentää politiikkaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistumista.

Vihapuheen kohteeksi joutuminen on valitettavan yleistä eduskuntaryhmien jäsenille ja ehdokkaille. 

Tällä sivulla kerrotaan, mitä vihapuhe ja häirintä ovat sekä miten toimia, jos kohtaat vihapuhetta tai häirintää.

Mitä vihapuhe on? 

Vihapuheen taustalla on epäluulo tai vihamielisyys jotain ihmisryhmää kohtaan. Vihapuhe on viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Viestintä voi olla paitsi puhetta, myös esimerkiksi eleitä, kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia. 

Vihapuhe voi olla

• rangaistavaa eli rikoslaissa kiellettyä 
• yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain kieltämää syrjintää 
• muuten yleisesti haitallista ilmaisua. 

Vihapuhe kohdistuu johonkin ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen, joka rikoksen vaikuttimena on rangaistuksen koventamisperuste. Vihapuhetta kohtaavat erityisesti naiset ja vähemmistöihin kuuluvat henkilöt.

Rikoslaissa on mainittu seuraavia ominaisuuksia: 

• rotu 
• ihonväri 
• syntyperä 
• kansallinen tai etninen alkuperä 
• uskonto tai vakaumus 
• seksuaalinen suuntautuminen 
• vammaisuus. 

Vihapuhe voi myös perustua henkilön sukupuoleen. 

Keskeiset käsitteet

Rangaistava vihapuhe

Rangaistava vihapuhe voi kohdistua yhteen ihmiseen tai ihmisryhmään. Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus. Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä voi olla kiihottaminen kansanryhmää vastaan. 

Häirintä

Vihapuheeseen liittyy usein myös häirintää. Myös se on kielletty laissa, erityisesti yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa. Häirintää voivat olla tilanteet, joissa joku käyttäytyy sinua kohtaan nöyryyttävästi, halventavasti tai uhkaavasti. 

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuva häirintä

Sukupuoleen perustuva häirintä liittyy sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Se on käytöstä, jolla pyritään halventamaan ja alentamaan toisen henkilön sukupuolta. 
 

Mitä tehdä, jos joudut vihapuheen tai häirinnän kohteeksi?

Vihapuheesta ja häirinnästä tehtävät ilmoitukset auttavat muodostamaan kokonaiskuvan tilanteesta. Tällöin niihin voidaan puuttua.

Ilmoittaminen voi johtaa siihen, että 

  • tekijä saa rangaistuksen
  • tekijä ei tee tekoaan uudestaan
  • tilanne ei muutu vakavammaksi.

 Jos vihapuhe tai häirintä liittyy toimiisi politiikassa, siitä on hyvä ilmoittaa puolueelle. Monilla puolueilla on ohjeita tai toimintamalleja häirintää kokeneille. 

Jos epäilet, että kyse on rikoksesta, tee rikosilmoitus. Uhri tai rikoksen todistaja voi tehdä rikosilmoituksen millä tahansa poliisilaitoksella. Poliisin nettisivujen kautta voit tehdä rikosilmoituksen vähäisissä rikoksissa, jotka eivät vaadi poliisilta välittömiä toimenpiteitä. Kiireellisissä tilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Ole yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, jos olet kokenut tai havainnut syrjintää tai häirintää esimerkiksi iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Ota yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, jos olet kokenut syrjintää tai häirintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Rikoksen uhrit saavat tukea ja neuvontaa Rikosuhripäivystyksestä.