Etapper i uppgörandet av en likabehandlingsplan
 

1. Samla ihop en arbetsgrupp

Det är en god idé att tillsätta en egen arbetsgrupp för likabehandlingsplanen. Gruppen ska bestå av reoresentanter av olika personalgrupper, ålder och köar, och den ska vara öppen till alla som upplever att ha speciell kunnande i likabehandling.

Som första uppgift ska arbetsgruppen behandla följande frågor:

 • varför planen utarbetas
 • vilken nyttan med planen är
 • hur planen hänger ihop med organisationens verksamhet
 • är alla relevanta parter representerade i arbetsgruppen?
 • vilka resurser har arbetsgruppen tillgång till (arbetstid, personal)?

2. Stimulera delaktighet

För att stimulera delaktighet bör organisationen informera om planeringsprocessen och om därmed sammanhängande samrådsprocesser i ett så tidigt skede som möjligt. Detta främjar insamlingen av information och gör personalen bättre beredd att delta i planeringen och genomförandet. Det är även en god idé att fundera på hur informationen ska skötas när planen är klar. Informationen ska vara inriktad på

 • personalen
 • kunderna
 • andra viktiga intressegrupper

3. Analysera nuläget

Själva planeringen inleds med en lägesanalys, dvs. en granskning av organisationens verksamhet och verksamhetsfält ur jämlikhetssynvinkel. Den centrala frågan i denna analys är hur jämlika organisationens olika rutiner och processer är för de relevanta grupperna.

För att analysera nuläget kan man använda ett flertal olika källor och metoder, t.ex. 

 • en kartläggning av hur likabehandling och icke-diskriminering beaktas i befintliga strategier, anvisningar och policyer
 • statistik och underlag som speglar verksamhetsfältet och kundbasen
 • statistik och underlag som rör personalen
 • indikatorer och andra resultatstyrningsunderlag som speglar verksamhetens kvalitet
 • kundrespons
 • eventuella klagomål om verksamheten
 • enkäter om likabehandling bland personal och kunder
 • konsultation av relevanta grupper
 • andra utredningar såsom t.ex. tillgänglighetsanalyser, rapporter om lagberedning osv.

I lägesanalysen lönar det sig att utnyttja befintliga planer och underlag, t.ex. jämställdhetsplanen och tidigare enkäter.

En viktig fråga att tänka på är vilka begränsningarna ska vara när man samlar in information. Vilka slags uppgifter kan man få av olika grupper och hur? Var går gränsen mellan rätten till information och rätten till privatskydd?
 

4. Välj åtgärder och mål

Samla en rad konkreta åtgärder i likabehandlingsplanen utgående från de problem som har upptäckts i lägesanalysen. För varje åtgärd är det viktigt att man definierar:

 • vilket målet med åtgärden är
 • vem som har ansvaret för åtgärden och hur den ska finansieras
 • inom vilken tidsram den ska genomföras
 • hur dess effekt ska bedömas (välj ikonkreta ndikatorer)
   

5. Sammanställ och godkänn planen

Sammanställ beskrivningen av planeringsprocessen, metoderna för lägesanalys och de valda utvecklingsåtgärderna till ett strategiskt dokument för likabehandling, dvs. en likabehandlingsplan15. Behandlingen, eventuella revideringar och godkännandet av planen i slutlig version sker inom ramen för organisationens normala beslutsprocesser. 
 

6. Information och genomförande

Åtgärderna i likabehandlingsplanen genomförs och offentliggörs enligt den tidsplan som avtalats.
 

7. Uppföljning

Det är viktigt att man med jämna mellanrum följer upp åtgärderna och deras effekter. Uppföljningsansvaret kan t.ex. ges åt en befintlig uppföljningsgrupp eller så kan man tillsätta en egen grupp för ändamålet. Exempel på uppföljningsmetoder:

 • kvalitetskontroll
 • andra indikatorer och metoder för konsekvensbedömning
 • uppföljningsenkäter
 • och andra mekanismer för givning av respons

Uppföljningen bör omfatta både situationen i fråga om likabehandling och hur själva planen har förverkligats.
 

8. Uppdatering

En bra plan godkänns för en bestämd tid. När tiden har gått ut bör planen ses över för att göra den effektivare.Den uppföljning som gjorts av planen och av jämlikhetssituationen ska vara utgångspunkten för uppdateringen