Vuosina 2014-2015 eri viranomaisissa ja tuomioistuimissa käsitellyt / vireille saatetut syrjintäasiat.

VALVONTAVIRANOMAISET

2014      

2015         

Yhdenvertaisuusvaltuutettu (vähemmistövaltuutettu 31.12.2014 saakka)                        

287            

496

Työsuojeluviranomaiset (vain Etelä-Suomen Aluehallintovirasto)

120

135

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (syrjintälautakunta 31.12.2014 saakka)

20

40

Tasa-arvovaltuutettu

317

301

 

 

 

KÄRÄJÄOIKEUS

 

 

Syrjintärikos (RL 11:11)

10

6

Työsyrjintärikos (ml. RL 47:3 ja RL 47:3a)

23

23

Tasa-arvolaki

15

21

Yhdenvertaisuuslaki

1

4

 

 

 

HOVIOIKEUS

 

 

Syrjintärikos (RL 11:11)

2

3

Työsyrjintärikos (ml. RL 47:3 ja RL 47:3a)

16

7

Tasa-arvolaki

7

6

Yhdenvertaisuuslaki

3

0

 

 

 

KORKEIN OIKEUS

 

 

Syrjintärikos (RL 11:11)

0

0

Työsyrjintärikos (ml. RL 47:3 ja RL 47:3a)

0

1

Tasa-arvolaki

0

0

Yhdenvertaisuuslaki

1

0

 

 

 

 

 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Eduskunnan Oikeusasiamiehen kansliassa on jo useamman vuoden ajan pyritty lisäämään tarkastusten määrää. Vuonna 2015 tarkastuksia tehtiin kaikkiaan 152 kohteeseen, joista 82 oli kansallisen valvontaelimen toimialaan kuuluvia. Selvästi enemmistö näistä (yli 60) oli ennalta ilmoittamattomia. Vuoden 2015 erityisteema oli vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen.

Oikeusasiamies on toiminnallaan todennut, että vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet eivät toteudu. Puutteita on toimitilojen esteettömyydessä, asioinnin saavutettavuudessa ja kohtuullisten mukautusten toteuttamisessa. Laitoshoidossa itsemääräämisoikeuden rajoittamiskäytännöt vaihtelevat. Vammaisten lasten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat riittämättömiä.

Vuonna 2015 Oikeusasiamiehelle tehtyjä kanteluita oli yhteensä 4 794. Suoraan yhdenvertaisuuteen tai syrjintään liittyviä tapauksia oli yli 700. 

 

Tapausesimerkki: syrjintä pääsyssä asiakastiloihin

 

Liikuntavammaisten mahdollisuutta asioida oikeusaputoimistossa oli pyritty helpottamaan niin, että pyörätuolilla saapuva asiakas soittaa oikeusaputoimiston keskukseen, josta saapuu henkilö katutasolle asettamaan alumiinisen pyörätuolirampin.

Tämän jälkeen pyörätuolilla on esteetön pääsy hissiin ja asiakkaiden vastaanottotiloihin. Soittamisesta koituu soittajalle hänen oman operaattorinsa mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Se, että asiakkaiden vastaanottotiloihin pääseminen edellyttää pyörätuolia käyttävältä puhelinsoittoa, asettaa heidät tosiasiassa eriarvoiseen asemaan niiden kanssa, jotka pääsevät kulkemaan ovesta omatoimisesti. Soittaminen myös edellyttää, että pyörätuolia käyttävällä on mukanaan matkapuhelin tai muutoin mahdollisuus soittaa ilmoitettuun numeroon. Tästä aiheutuu hänelle myös kustannuksia (3181/4/14*).

Tapausesimerkki: esteettömyys ravintolavaunussa


Oikeusasiamies piti vammaisten henkilöiden perustuslain (PL) 6 §:ssä ja vammaisyleissopimuksen 9 artiklassa turvattujen yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien kannalta epätyydyttävänä sitä, että heillä ei ollut samanlaista konkreettista pääsyä junan ravintolavaunun palveluihin kuin muilla matkustajilla. Ravintolavaunupalvelut tarjottiin heille matkustamon pyörätuolipaikallisessa vaunussa sen sijaan, että pyörätuolilla olisi ollut mahdollista päästä itse ravintolavaunuun.

OA piti tärkeänä, että liikenteen turvallisuusvirasto PL 22 §:n perusoikeuksien edistämisvelvoitteensa mukaisesti pyrkisi käytettävissään olevin keinoin edistämään ravintolavaunujen esteettömyyttä esimerkiksi vaikuttamalla siihen, että ravintolavaunun rakenteiden esteettömyyttä koskevat vaatimukset sisällytettäisiin asianomaisiin EU-säännöksiin (651/4/15*, ks. s. 72). 

Oikeuskanslerinviraston ratkaisut

Vuonna 2015 Oikeuskanslerin virasto ratkaisi 3 020 asiaa. Niistä kirjallinen lausunto annettiin 50 asiassa, käsky tai ohje 1 asiassa ja muu kannanotto 1 asiassa.  Kanteluita tuli vireille 1 819 kappaletta ja ne koskivat seuraavia viranomaisia tai asiaryhmiä:

1) valtioneuvosto tai ministeriö 174
2) yleinen tuomioistuin, rikosasia 95
3) yleinen tuomioistuin, muu asia 145
4) hallintotuomioistuin 36
5) erityistuomioistuin 19
6) syyttäjäviranomainen 91
7) poliisiviranomainen 257
8) ulosottoviranomainen 59
9) vankeinhoitoviranomainen 9
10) muu oikeushallintoviranomainen 24
11) ulkoasiainhallintoviranomainen 4
12) aluehallintoviranomainen ja sisäasiainhallintoviranomainen 61
13) puolustushallintoviranomainen 3
14) veroviranomainen 34
15) muu valtiovarainviranomainen 53
16) opetusviranomainen 46
17) maa- ja metsätalousviranomainen 32
18) liikenne- ja viestintäviranomainen 26
19) elinkeinoviranomainen 14
20) sosiaalihuolto 159
21) sosiaalivakuutus 55
22) työsuojelu ja muu sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluva asia 6
23) terveydenhuolto 107
24) työviranomainen 38
25) ympäristöviranomainen 24
26) kunnallisviranomainen 24
27) kirkollisviranomainen 4
28) muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava 79
29) asianajaja, julkinen oikeusavustaja ja lupalakimies 120
30) yksityisoikeudellinen asia 45

OKV:n omia aloitteita ja tarkastuksia tehtiin 13 ja tarkastus- ja tutustumiskäyntejä 8. Ratkaisut olivat näistä seuraavia:

  • käsitys tai ohje 8
  • muu toimenpide 2
  • muu kannanotto 2
  • viranomaisen tai oman aloitteen johdosta ei aihetta toimenpiteeseen 2