Arjen antirasistiset teot


Esimerkkejä antirasistista teoista yksityishenkilöille:

Kehitän antirasistista toimintaani ja tiedostan, että voin tehdä virheitä. Kukaan ei ole koskaan täydellinen liittolainen, vaan se vaatii jatkuvaa reflektointia sekä oman toiminnan uudelleenarviointia. Jos sinulle huomautetaan aiheellisesti omasta käytöksestäsi tai puheistasi, niin ota palaute mahdollisuutena kehittyä antirasistisena toimijana.

Otan antirasismista selvää itsenäisesti, enkä rasita vähemmistöön kuuluvia ihmisiä omalla toiminnallani. Rasismia kohtaavien velvollisuus tai tehtävänä ei ole kouluttaa muita, vaan se työ pitää tehdä itse tai muiden liittolaisten kanssa. 

Puutun rasistiseen käyttäytymiseen, syrjintään, toimintaan tai vitseihin, vaikka se tekisi oman oloni epämukavaksi. Epäasialliseen käytökseen, häirintään tai syrjintään puuttuminen ei ole helppoa sivustakatsojille, mutta tällaisissa tilanteissa on hyvä asettua rasismin kohteeksi joutuneen ihmisen asemaan. Rasismin kohteeksi joutuneella ei ole samaa vaihtoehtoa olla olematta osallisena tilanteessa. Löydät työkaluja rasistisiin tilanteisiin puuttumiseksi täältä.

Puhun rasismista ja jaan antirasistista sisältöä omassa sosiaalisessa mediassani myös silloin, kun aihe ei ole muutoin pinnalla mediassa tai yhteiskunnassa. Jakamalla tietoa antirasismista levität tietoisuutta teemasta, joka edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Antirasismi vaatii ympärivuotista toimintaa. Siksi on tärkeää nostaa esille antirasistisen toiminnan merkitystä myös ajankohtina, jolloin rasismin vastustaminen ei saa medianäkyvyyttä.

Kuuntelen ja tuen, jos joku kertoo rasistisesta tilanteesta. Jos sinun lähipiirissäsi joku kertoo rasistista kokemuksistaan, älä mitätöi tai vähättele heidän kokemuksiaan. Kuuntele, mitä hän kertoo. Kysy voitko auttaa jollain tavalla.

Kysyn työnantajaltani, oppilaitokseltani, omalta kunnaltani tai harrastuspaikaltani yhdenvertaisuussuunnitelman tilasta ja siitä, miten rasismiin puuttuminen on huomioitu suunnitelmassa. Viranomaisilla, työnantajilla ja koulutuksien järjestäjillä on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja niillä pitää olla yhdenvertaisuussuunnitelma tavoitteiden edistämiseksi. Kysy näiden suunnitelmien perään ja tarkastele suunnitelmien sisältöä: milloin suunnitelma on viimeksi päivitetty, miten sen laadinnassa on huomioitu rasismiin puuttuminen ja minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä suunnitelma sisältää. 

Luen, kuuntelen, katson ja kulutan lisää etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön tai alkuperäiskansaan kuuluvien luomaa kirjallisuutta, taidetta, musiikkia, elokuvia tai muuta tuotantoa. Teoksien ei tarvitse liittyä rasismiin. Kuluttamalla etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön tai alkuperäiskansaan kuuluvien teoksia rikastutat kulttuurin monimuotoisuutta. 

Otan yhteyttä päättäjiin ja kysyn, minkälaisia antirasistisia toimenpiteitä he edistävät omassa luottamustehtävässään. Päättäjien kanssa viestiminen kertoo heille, että teema on tärkeä ja että sitä tulisi edistää. Yhteydenotto saattaa antaa heille inspiraatiota toimia antirasismin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Esimerkkejä antirasistista teoista organisaatioille:

Päivitä yhdenvertaisuussuunnitelma ja tarkastele toimenpiteitä erityisesti rasismin näkökulmasta. Viranomaisilla, koulutuksien järjestäjillä ja työnantajilla, joilla on säännöllisesti palveluksessaan vähintään 30 henkilöä, on lakisääteinen velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Täältä löytyy tukea yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen

Määrittele antirasismi omassa organisaatiossasi ja ota se osaksi organisaatiosi arvoja ja strategiaa. Keskustelkaa organisaatiossanne siitä, mitä antirasismi käytännössä tarkoittaa ja miten se ohjaisi toimintaanne yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Viestikää, että organisaationne on antirasistinen.

Laadi viestintäohjeet rasistiseen kommentointiin ja vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa. Mikäli käytätte viestinnässä sosiaalista mediaa, laadi käytännöt rasistiseen kommentointiin, syrjivään keskusteluun tai vihapuheeseen puuttumista varten. 

Järjestä henkilöstölle vuosittain antirasistiset koulutukset. Antirasistissa koulutuksissa henkilöstö saa työkaluja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Sitoudu järjestämään koulutuksia vuosittain, jotta myös uusi henkilökunta voi vahvistaa osaamistaan. Pohdi, kuinka tehdä koulutuksista osa työpaikan pysyviä rakenteita.

Kiinnitä huomiota antirasistiseen viestintään ja kuvavalintoihin. Tarkastele organisaatiosi viestintää ja tee siitä normitietoisempaa (ks. sanan määritelmä sanastosta). Minkälaisia kuvia käytätte visuaalisessa viestinnässä? Onko kuvituksessa esimerkiksi näkyvästi etniseen vähemmistöön kuuluvia henkilöitä tekijöinä eikä vain toiminnan kohteena? Käytetäänkö viestinnässä inklusiivista ja antirasistista sanastoa? 

Panosta henkilöstön monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Rakenna työyhteisöstä monimuotoinen rekrytoimalla ihmisiä, joilla on erilainen alkuperä, ihonväri, kansalaisuus, kulttuuritausta, äidinkieli tai uskonto.  Henkilöstön monimuotoisuuden tarkastelemisessa pitää kiinnittää huomiota myös johdon monimuotoisuuteen ja siihen, miten monimuotoisuutta voidaan tukea. 

Viesti selkeästi tahosta tai paikasta, johon asiakas tai työntekijä voi ottaa yhteyttä kohdatessaan rasismia organisaation tiloissa tai toiminnassa. Kynnys ilmoittaa rasistisesta tilanteesta madaltuu, kun rasismia kohdannut tietää kehen ottaa yhteyttä. Vaikka pyrkimyksenä on, että kaikki organisaation toiminta olisi mahdollisimman yhdenvertaista ja turvallista kaikille, rasistisia tilanteita voi silti tapahtua, ja niihin on hyvä olla valmiit toimintaohjeet.