UTREDNING OM INTERKÖNHET 


Som en del av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter ska det genomföras en utredning om interkönade människors erfarenheter och rättigheter.

Syftet med utredningen är att samla information om vilka erfarenheter interkönade människor har av hälsovården, hur hälsovårdens åtgärder har påverkat deras liv, hurdan information och vilket stöd de har fått och vad de upplever att de skulle behöva. Därtill ska det samlas information om hur interkönhet har påverkat människors erfarenheter inom dagvården, skolan, hobbyverksamhet och studie- och arbetslivet samt utredas vilka goda sätt det finns att beakta interkönade människor inom olika livsområden. I utredningen samlas också information om erfarenheter av föräldrar till interkönade barn samt deras behov av information och stöd. Utredningen innehåller också en översikt över läget i vissa andra länder.

Med interkönhet avses att persons kroppsliga könskännetecken inte är entydigt typiska för kvinnor eller män.


Information om interkönade människors och deras föräldrars erfarenheter samlas in genom temaintervjuer och webbenkäter under sommarens 2018. Läs mer nedan och delta i utredningen!

På basis av informationen som samlats in och annat utredningsarbete ges det rekommendationer om hur interkönade människors omständigheter kan utvecklas i Finland. Utredningen publiceras under våren 2019. Utredningen finansieras av justitieministeriet och utrikesministeriet och den görs av Tikli Oikarinen som är en oberoende sakkunnig.

Temaintervjuerna görs på finska, men du kan svara på webbenkäten även på svenska (frågorna är på finska). Det tar ca 30-40 minuter att svara på enkäten. I enkäten frågas om dina erfarenheter av hälsovården, på vilket sätt interkönhet har påverkat ditt liv, på vilket sätt du tycker att hälsovården och stödåtgärderna borde utvecklas och hur interkönade människors likabehandling skulle kunna förbättras. I enkäten som riktar sig till föräldrar till interkönade barn frågas om deras erfarenheter och behov av information och stöd. Du behöver inte svara på alla frågor. 

Svaren ska lämnas in före den 31 augusti 2018.

Webbenkät till interkönade människor

Webbenkät till föräldrar till interkönade barn

 

KONFIDENTIALITET OCH DATASKYDD

Det är frivilligt att delta i utredningen och till deltagarna betalas ingen ersättning. Deltagarna behöver inte svara på alla frågor i enkäten eller intervjun och samtycket till deltagande kan återtas när som helst utan någon särskild orsak. Informationen som samlas in med enkäten och intervjun används för att utreda interkönade människors erfarenheter och utredningen finansieras av justitieministeriet och utrikesministeriet.

Utredningen genomförs anonymt. Enskilda personer ska inte kunna identifieras på grundval av informationen som samlas in för utredningen. Informationen rapporteras så att det är omöjligt att identifiera enskilda personer eller deras svar. Materialet behandlas på skyddade nätverk och skyddade minnesenheter. 

Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig i fråga om uppgifterna som samlas in med enkäten och svarar för behandlingen av uppgifterna. Syftet med behandlingen av uppgifterna och utredningen är att enligt statsrådets nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter främja interkönade människors självbestämmanderätt (7 § 1 mom. och 22 § i grundlagen). Mer information om dataskydd i justitieministeriets verksamhet finns här.

 

Mer information om interkönhet och stödverksamhet för interkönade människor:

www.intersukupuolisuus.fi och https://seta.fi/tika-hanke/