<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Utredning belyser sexuella minoriteters och könsminoriteters erfarenheter av diskriminering på flera grunder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 9.17
Nyhet

I justitieministeriets projekt Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe har gjorts en utredning om upplevelser av diskriminering på flera grunder, dvs. multipel diskriminering, bland personer som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Erfarenheter av multipel diskriminering bland personer som hör till olika minoritets-, ålders- eller funktionsnedsättningsgrupper är ett känsligt forskningsämne och tills vidare har det gjorts väldigt lite forskning kring detta tema i Finland. Det behövs information om olika former av multipel diskriminering och dess följder för att effektivt kunna ingripa i fenomenet.

Med multipel diskriminering avses situationer där en person diskrimineras på flera olika grunder som omfattas av förbudet mot diskriminering (t.ex. kön, sexuell läggning, nationalitet, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller religion).

Utredningen gjordes av specialforskare Outi Lepola från Migrationsinstitutet. Personerna som intervjuades för utredningen berättade om sina erfarenheter av diskriminering och trakasserier inom olika livsområden. Situationen är särskilt svår om det finns spänningar i förhållandet mellan de två minoritetsgrupper en person hör till. Enligt utredningen reagerar personer som utsätts för multipel diskriminering genom att dra sig undan och begränsa sitt deltagande, vilket inskränker deras fysiska och sociala utrymme i vardagen. Dessutom är diskrimineringen enligt utredningen mer sannolik, mer kontinuerlig och mer övergripande om personen hör till flera minoritetsgrupper. 

Med hjälp av den information som utredning ger är det möjligt att planera mer specifika åtgärder för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Myndigheter och organisationer kan utnyttja utredningens resultat i sitt arbete för att främja likabehandling av olika minoritetsgrupper.

Ytterligare upplysningar:

Michaela Moua, projektchef, tfn 029 515 0229, [email protected]
Tommi Palosaari, projektsakkunnig, tfn  029 515 0102, [email protected]

Utredningen (på finska): Koko ajan jännittyneenä. Moniperusteinen syrjintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemana
(På helspänn för jämnan. Diskriminering på flera grunder så som den upplevs av personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter.)

Mer om projektet Rainbow Rights