<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Projektet Rainbow Rights har lyckats öka kännedomen om diskriminering på flera grunder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2018 8.58
Pressmeddelande

Projektet Rainbow Rights, som samordnades av justitieministeriet, hade som mål att främja likabehandlingen av personer som tillhör sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Projektets slutkonferens ordnas i dag den 21 november i Tallinn. Huvudteman vid konferensen är multipel diskriminering (diskriminering på flera grunder) och goda sätt att främja LHBTI-personers likabehandling.

Syftet med det tvååriga projektet, som avslutas i slutet av år 2018, har varit att stödja genomförandet av diskrimineringslagstiftningen och främja icke-diskriminering både i Finland och i andra EU-medlemsstater, speciellt inom Baltikum.

I projektet har man stött LHBTI-personers likabehandling på många fronter och utvecklat sätt att identifiera multipel diskriminering. Med multipel diskriminering avses att en person blir diskriminerad av flera olika orsaker, till exempel både på grund av sin sexuella läggning och sitt funktionshinder. Personer som hör till en minoritet inom en minoritet kan bli utsatta för särskilda former av diskriminering. I projektet har gjorts en utredning som synliggör olika former av multipel diskriminering.     

Ett av projektets viktigaste mål har varit att förbättra kontakten mellan myndigheter och frivilligorganisationer och öka samarbetet mellan dem. Genom åtgärderna som vidtagits i projektet har man utvecklat kommunernas likabehandlingsplanering, förbättrat den sociala och samhälleliga acceptansen för sexuella minoriteter och könsminoriteter samt ökat kännedomen om de olika formerna av multipel diskriminering. I projektet har man dessutom utarbetat ett stort antal stödmaterial för att stärka likabehandlingsarbetet.

Projektets främsta målgrupper har varit beslutsfattare, myndigheter och tjänsteleverantörer, speciellt på regional- och lokal nivå, professionella inom undervisnings-, social- och hälsovårdsområdet samt organisationer.   

Närmare information: Michaela Moua, projektchef, tfn 029 515 0229, [email protected]

Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe