<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Propositionsutkastet om en rapportör om våld mot kvinnor har sänts på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2021 9.36
Pressmeddelande

Justitieministeriet föreslår att diskrimineringsombudsmannen ska få i uppgift att vara rapportör om våld mot kvinnor. Rapportören ska bevaka våld mot kvinnor, hur den nationella lagstiftningen fungerar, hur offrens rättigheter tillgodoses och hur internationella förpliktelser fullgörs. Dessutom ska rapportören bevaka och utvärdera åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor.

Enligt justitieministeriets förslag ska lagen om diskrimineringsombudsmannen ändras så att diskrimineringsombudsmannen får en ny uppgift som rapportör om våld mot kvinnor.

Som rapportör om våld mot kvinnor ska diskrimineringsombudsmannen lämna fram förslag och rekommendationer, ge utlåtanden och råd samt utarbeta och låta göra utredningar. Diskrimineringsombudsmannen ska i sin uppgift som rapportör inte ge juridisk hjälp eller rådgivning åt enskilda kunder. Diskrimineringsombudsmannen ska också behandla våld mot kvinnor i sina berättelser till statsrådet och riksdagen och delta i den samhälleliga debatten om ämnet.

Målet är en självständig och oberoende rapportör

I Finland finns det ingen självständig och oberoende myndighet som centraliserat och över sektorsgränserna följer upp åtgärderna mot våld mot kvinnor, hur den nationella lagstiftningen fungerar, hur de internationella förpliktelserna fullgörs och som rapporterar om sina iakttagelser till beslutsfattarna. Förslaget om att inrätta ett uppdrag som rapportör om våld mot kvinnor har skrivits in i statsminister Marins regeringsprogram.

- Våld mot kvinnor har även internationellt identifierats som ett problem i fråga om mänskliga rättigheter och jämställdhet i Finland. Våld är också en form av diskriminering av kvinnor. Uppdraget som rapportör om våld mot kvinnor främjar ingripandet i våld och tillgodoseendet av offrens rättigheter, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Propositionsutkastet har sänts på remiss och regeringens proposition kommer att överlämnas riksdagen under våren. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli.

Ytterligare information
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 078, [email protected]

Utlåtande.fi