<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Proposition på remiss: Målet är att främja jämn könsfördelning i börsbolagens högsta ledning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2023 11.57
Pressmeddelande

I aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelskammarlagen föreslås ändringar som syftar till att främja en jämnare könsfördelning i börsnoterade bolags förvaltning. En regeringsproposition som baserar sig på EU-direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag är för närvarande på remiss.

Direktivet gäller stora börsbolag i aktiebolagsform. Tillämpningsområdet omfattar uppskattningsvis 35–40 bolag. I propositionen föreslås som mål att personer av det underrepresenterade könet ska inneha minst 40 procent av posterna som styrelseledamot. Dessutom föreslås det i propositionen att Centralhandelskammaren ska vara ett sådant organ för främjande av jämn könsfördelning som avses i direktivet. När det gäller rapportering föreslås det att börsbolagen i sin bolagsstyrningsrapport ska redogöra för hur posterna som styrelseledamot fördelas mellan män och kvinnor.

Lagarna avses träda i kraft den 28 december 2024. Börsbolagen ska uppfylla målen senast den 30 juni 2026.

Direktivet om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder trädde i kraft den 27 december 2022.

Utlåtanden om regeringens proposition kan lämnas i utlåtandetjänsten fram till den 1 februari 2024.

Mer information: Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 282, [email protected]

 

Pressmeddelandet har korrigerats 18.12 kl. 12.20 så att remissbehandlingen avslutas 1.2.2024.