<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Projektet Fakta om diskriminering ska stärka uppföljningen av diskriminering i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 14.56
Pressmeddelande

Det tvååriga projektet syftar till att utveckla metoder för datainsamling och förbättra tillgången till information om diskriminering.

Målet för justitieministeriets projekt Fakta om diskriminering är att utveckla nya metoder för att förbättra tillgången till och användbarheten av information om diskriminering. Ett annat mål är att göra det lättare för organisationer och sådana grupper som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering. 

Arbetet inleds under sommaren 2021 med rundabordssamtal där man bland annat fokuserar på frågor som gäller mätning av strukturell diskriminering och förbättring av tillgången till information. Det kommer också att ordnas olika workshoppar som stöder växelverkan och gemensam utveckling samt skapas praktiska verktyg för uppföljning av diskriminering. 

Statsminister Sanna Marins regering har förbundit sig att motarbeta diskriminering. Projektet stöder också handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer (2021–2023) som fastställts i statsminister Marins regeringsprogram och det nationella systemet för uppföljning av diskriminering som samordnas av justitieministeriet.

Projektet Fakta om diskriminering har fått finansiering från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Ytterligare information:
Mia Luhtasaari, specialsakkunnig, tfn 029 515 0130, [email protected]