<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Justitieministeriet och Rainbow Rights med i Helsinki Pride

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 10.22
Nyhet

Justitieministeriet och projektet Rainbow Rights deltar i Helsinki Pride -veckan den 25.6-1.7. Projektet Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe samordnas av justitieministeriet och syftar till att främja likabehandling och icke-diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Som en del av projektet ordnas det i samarbete med HeSeta, Loisto Setlementti och Helsingfors församling ett internationellt seminarium kring diskriminering på flera grunder. Justitieministeriet deltar också i paraden på lördag tillsammans med utrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen.

Rainbow Rights

Rainbow Rights syftar till att stödja genomförandet av diskrimineringslagstiftningen både i Finland och i andra EU-medlemsstater, speciellt inom Baltikum. Justitieministeriet genomför projektet i samarbete med Kommunförbundet, Seta och Lithuanian Gay League. Projektet får finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014-2020).

Rainbow Rights strävar efter att stärka sexuella minoriteters och könsminoriteters ställning i samhället på flera olika sätt. Ett av målen är att stödja arbetet för att främja hlbti-personers likabehandling i Baltikum. Hlbti (på engelska lgbti) är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella.

- Det finns skillnader i den samhälleliga ställningen för sexuella och könsminoriteter i olika EU-medlemsstater. Projektet deltog i Baltic Pride –paraden för några veckor sedan och träffade även lokala myndigheter. Det finns behov att främja icke-diskriminering speciellt inom Baltikum, där den samhälleliga ställningen för hlbti-personer är bland de svagaste i Europa, säger projektchef Krista Nuutinen.

I Finland har Rainbow Rights arbetat för att förbättra sexuella minoriteters och könsminoriteters likabehandling till exempel i kommuner. Kommunförbundet har inom ramen för projektet utvecklat likabehandlingsplaneringen i fem pilotkommuner, dvs. Utsjoki, Kuopio, Uleåborg, Vasa och Tammerfors. Syftet med likabehandlingsplaneringen är att integrera likabehandling och icke-diskriminering i verksamheten. Det betyder att organisationerna målmedvetet försöker beakta likabehandlingsfrågor i all sin verksamhet. En viktig del av detta arbete är att identifiera och förebygga eventuell diskriminering. 

Uleåborg, Vasa och Tammerfors har fungerat som pilotkommuner också i Setas Rainbow Rights -verksamhet, förutom Åbo och Kouvola. I dessa pilotkommuner har Seta gett utbildning speciellt till  yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Seta ordnar också lokala informationskampanjer i samband med olika Pride-evenemang.

Diskriminering på flera grunder

Ett av de viktigaste målen för Rainbow Rights-projektet är att öka medvetenheten om diskriminering på flera grunder. I projektet håller man som bäst på att utreda erfarenheter av diskriminering bland personer med funktionsnedsättning, som hör till en etnisk minoritet eller ett religiöst samfund och som även företräder en sexuell minoritet eller könsminoritet. Multipel diskriminering betyder att man blir utsatt för diskriminering på flera olika grunder. Forskningsresultaten används för att utveckla nya metoder för att förebygga och ingripa i diskriminering. Instanser som främjar olika sexuella minoriteters och könsminoriteters likabehandling har kunnat utnyttja dessa i sin verksamhet.  Resultaten av forskningsprojektet publiceras under hösten.

Projektet har för sin del inlett en dialog om diskriminering på flera grunder som en synvinkel i likabehandlingsarbetet. Organisationer som företräder olika hlbti-grupper, invandrare samt religiösa och språkliga grupper ska föra en gemensam diskussion för att finna medel att förbättra ställningen för så kallade minoriteter inom minoriteter, såväl inom den egna referensgruppen och i samhället.

- Organisationerna har en viktig roll i arbetet för att främja sexuella minoriteters och könsminoriteters samt andra marginella gruppers likabehandling. Minoriteter inom minoriteter är ofta en blind punkt, eftersom diskriminering på flera grunder ännu inte identifieras i alla situationer. Att samla organisationer kring ett och samma bord för att diskutera dessa frågor är ett bra sätt att öka medvetenheten om hlbti-människors utsatthet för diskriminering på flera grunder, säger projektsakkunnig Michaela Moua.

Projektet Rainbow Rights har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap.

Mer om Rainbow Rights

Mer information:

Krista Nuutinen, projektchef, tfn 0295 150 084, [email protected]

Michaela Moua, projektsakkunnig, tfn 0295 150 229, [email protected]